Новини за категорією: Публікації

Заработок на ставках: как заработать в букмекерских конторах

Быстрый заработок на ставках

Многие новички считают, что регулярные выигрыши в букмекерских конторах – это чисто везение. Специалисты утверждают, что это результат кропотливой роботы и регулярное изучение важной информации. Чтобы изучить, как делать выгодные ставки необходимо отправиться на сайт favoritsport.com.ua/kak-zarabotat-na-stavkah/. Эксперты регулярно делятся ценной информацией про успешную игру в букмекерской конторе.

Особенности заработка на ставках

Заработок на ставках – это стабильное получение прибыли на длительной дистанции. Ставки постоянно сопровождаются рисками поэтому нужно учитывать множество важных нюансов. Ставок без риска … Читати більше

Сонячні батареї – розкіш чи економічна необхідність?

Ріст тарифів на електроенергію, зміни в нарахуванні субсидій – змушують людей шукати економніші й вигідніші варіанти обслуговування власних потреб. Все більше стає прихильників альтернативної енергетики – вітряної, теплової чи сонячної. Про останню розповідають на сторінках громадсько-політичної газети “Златокрай”.

За словами першого заступника міського голови Олега Масла, існують два види використання сонячних електростанцій – у приватному секторі й промислового значення. У приватному секторі без ліцензії держава дозволила встановлювати електростанції потужністю до 30 кВт.

Читати більше

Міський басейн: чи дочекаються золотонісці спорудження об’єкту?

Досить довгий час перші позиції в інфраструктурних очікуваннях громади Золотоноші впевнено посідає будівництво міського басейну. Дійсно, такого соціального об’єкту місто зачекалося, адже сусідні Черкаси та Чорнобай свої місця для занять плаванням мають давно, задовольняючи потреби усіх вікових категорій населення, розповідає у свіжому номері на своїх шпальтах тижневик “Златокрай”.

Будівництво такої споруди – справа не проста. Для якісної реалізації як мінімум треба знайти місце зведення, котре б влаштовувало всіх (і сподівання золотонісців, і безліч технічних чи санітарних норм), та створити

Читати більше

Профільні фахівці провели чергові рейди неблагополучними сім’ями [Частина 2]

До­ки го­ту­ва­ла­ся до дру­ку у тижневику “Златокрай” дру­га час­ти­на рей­ду неб­ла­го­по­луч­ни­ми ро­ди­на­ми міс­та, що про­во­див­ся у пер­ший день зи­ми служ­бою у спра­вах ді­тей, мо­ло­ді і спор­ту за учас­ті її на­чаль­ни­ка Вік­то­ра Ха­рі­на, го­лов­но­го спе­ці­а­ліс­та Світ­ла­ни Рад­чен­ко, со­ці­аль­но­го пе­да­го­га зош №6 Оль­ги Озірсь­кої та ін­спек­то­ра юве­наль­ної пре­вен­ції Зо­ло­то­нісь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції Ан­ни Шуль­ги, на ек­ра­ни те­ле­ві­зо­рів вий­шла чер­го­ва не­діль­на прог­ра­ма ка­на­лу СТБ “Один за всіх”.

Читати більше

Опалювальний сезон: чому Золотоноша не перетворилася на Смілу?

Ще сві­жі в пам­’я­ті спо­га­ди про те, як на­шу Зо­ло­то­но­шу на­зи­ва­ли Бо­ло­то­но­шею. А й справ­ді, пох­ва­ли­ти­ся у кін­ці 90-х бу­ло ні­чим. Віч­ні сміт­тєз­бо­ри­ща у по­сад­ках, на­віть у скве­рах і пар­ках, “ду­хан” у цен­трі міс­та, пе­ре­пов­не­ні сміт­тє­ві ба­ки на ву­ли­цях, лі­та­ю­чі куль­ки та фан­ти­ки оба­біч до­ріг. Хо­ча, зда­ва­ло­ся б, жа­лі­ти­ся на без­гос­по­дар­ність місь­ко­го ке­рів­ниц­тва то­ді бу­ло гріх, ад­же ви­ве­зен­ням сміт­тя зай­ма­ло­ся аж дві ор­га­ні­за­ції, до ре­чі, обид­ві при­ват­ні – “Вес­та” та “Лі­кург”. Ли­ше в пер­шій з них бу­ло по­над пів­то­ри сот­ні … Читати більше

«Державні лотереї» у Золотоноші – кому це вигідно?

Попри заборону, в Україні процвітає ігровий бізнес. Кому вигідно те, що усі міста заполонили так звані «Державні лотереї», під якими нерідко маскуються гральні автомати. Доволі невтішна статистика щодо відкриття таких закладів не лише у мегаполісах, а й невеличких провінційних містечках.

Нещодавно до міського голови Віталія Войцехівського звернулася жінка, син якої програв у так званих лотереях усе, що міг. Однак мерія не може вплинути на заклади подібного типу. Міський голова дав ропорядження зібрати власників “Лотерей” та жоден з них не з’явилися … Читати більше

Життя, зіткане з миттевостей

Та­ких си­ту­а­цій, про які да­лі пі­де мо­ва, в жит­ті кож­но­го з нас трап­ля­єть­ся чи­ма­ло. Їх мож­на вва­жа­ти до­во­лі пе­ре­січ­ни­ми, на які не зав­жди і звер­неш ува­гу. Од­нак, на жаль, ото­чу­ю­чий світ ни­ні до­сить жор­сто­кий, і лю­ди час­то за­бу­ва­ють, що та­ке ми­ло­сер­дя, лю­дя­ність, доб­ро­та. Ми не­од­но­ра­зо­во пе­ре­ко­ну­ва­ли­ся в то­му, що сві­том прав­лять гро­ші, і во­ни ж ста­ють зна­ряд­дям зла, жор­сто­кос­ті, під­ступ­нос­ті, ли­це­мірс­тва, пос­ту­по­во вби­ва­ю­чи в лю­ди­ні те, що ро­бить йо­го лю­ди­ною. То­му й вра­жа­ють во­ни сво­єю не­ор­ди­нар­ніс­тю, нез­вич­ніс­тю, ін­ко­ли на­віть над­зви­чай­ніс­тю. … Читати більше

Усе, що ро­би­ло­ся, дій­сно бу­ло на кра­ще. Історія життя Галини Степовенко

Спіл­ку­ю­чись з ви­ко­ну­ю­чою обов­’яз­ки на­чаль­ни­ка фі­нан­со­во­го уп­рав­лін­ня Га­ли­ною Сте­по­вен­ко, ми­мо­во­лі впій­ма­ла се­бе на ряд­ках ста­рої піс­ні: “А жит­тя ме­не по всій кра­ї­ні ки­дає, під стук ко­ліс за­ну­рю­юсь у сни. Ме­ні зав­жди чо­гось не вис­та­чає: зи­мою – лі­та, во­се­ни – вес­ни”. Га­ли­на Ана­то­лі­їв­на – лю­ди­на точ­на і праг­ма­тич­на. Все, чо­го до­сяг­ла у жит­ті, має зав­дя­ки сво­їй врод­же­ній від­по­ві­даль­нос­ті, пе­дан­тич­нос­ті та ви­со­кій пра­цьо­ви­тос­ті. У на­шу “князь­ківсь­ку” руб­ри­ку пот­ра­пи­ла не че­рез ви­со­кі стат­ки, а з ог­ля­ду на ба­гатс­тво ду­хов­не та ви­со­ку по­са­ду: … Читати більше

Що для одного біда, для іншого – піар

Ще не стер­ла­ся в пам­’я­ті по­дія, ко­ли у квіт­ні чер­го­ва іс­те­ри­ка на­род­но­го де­пу­та­та Вла­дис­ла­ва Го­лу­ба стру­со­ну­ла за­я­вою сті­ни Вер­хов­ної Ра­ди. То­ді мо­ло­дий по­лі­тик во­лав про заг­ро­зи йо­го здо­ро­в’ю з бо­ку зло­чин­но­го уг­ру­по­ван­ня, до яко­го вхо­дять гу­бер­на­тор Тка­чен­ко, мер Зо­ло­то­но­ші Вой­це­хівсь­кий та де­пу­тат об­лра­ди По­ло­зов. Ще й до­сі пос­міш­ки не схо­дять з об­лич, ко­ли чер­кас­ці зга­ду­ють зна­ме­ни­тий кон­верт від та­ко­го со­бі “бо­жо­го чо­ло­ві­ка” Кос­ті, який він нап­ра­вив у те­пер вже зна­ме­ни­ту прий­маль­ню. Вер­сій по­дії ба­га­то. І про те, що … Читати більше

Безкоштовна газета намагається маніпулювати золотонісцями за всіма законами “кисельовщини”

Вкрай “улюблена” газета золотонісців – «Черкаський кур’єр» – знову розродилася епічним матеріалом, який лише за дуже оптимістичними оцінками можна називати «розслідуванням». Після певного періоду затишшя довжиною в 1,5 місяці, коли на шпальтах видання майже не було помічено звичної для місцевих політичної «чорнухи», свіжий номер порадував читачів черговими доволі незграбно накрученими історіями. Судячи з усього, творчу відпустку ті, хто відповідає в редакції за пропаганду, витратили на детальне вивчення досвіду своїх колег «з-за порєбріка».

Читати більше

Олександр Городинець » Чи потрібна Золотоноші муніципальна поліція?

Основну роль в охороні громадського порядку в Україні відіграє поліція, що організаційно входить до складу Міністерства внутрішніх справ. Належність поліції до системи державних органів виконавчої влади суттєво обмежує участь місцевого самоврядування в забезпечені громадської безпеки на території відповідних громад. Натомість масштаби та динаміка реєстрованих адміністративних правопорушень свідчать про тенденцію їх подальшого зростання.

Поліція зіткнулася з проблемою падіння ефективності діяльності, застарілими методами підходу до організації роботи в умовах дефіциту бюджетного фінансування та існування невиправданої системи централізованого управління.

Читати більше

Чому посварились однопартійці Голуб і Войцехівський: аналіз черкаських журналістів

Останні кілька місяців містечко Золотоноша стало центром мелодраматичного скандалу з елементами криміналу. Головні дійові особи: «трикутник ненависті» – нардеп Владислав Голуб, мер Золотоноші Віталій Войцехівський та черкаський губернатор Юрій Ткаченко. Останній, щоправда, опосередковано, просто його ім’я пан Голуб постійно згадує як прикладку до прізвища «Войцехівський». Головний же конфлікт розгортається по лінії Голуб – Войцехівський. Цікаво, що усі троє належать до однієї політичної сили – Блоку Петра Порошенка. Принаймні, на останніх виборах балотувалися від партії Президента. Тож журналістам інтернет-видання “Дзвін” стало … Читати більше

1 2 3 4