Новини за категорією: -Новини-

Профільні фахівці провели чергові рейди неблагополучними сім’ями [ФОТО]

Ми­ну­лої п’ят­ни­ці Зо­ло­то­но­шу нак­ри­ла без­пе­рер­вна зли­ва, яка не вщу­ха­ла про­тя­гом усьо­го дня і ли­ла су­ціль­ним по­то­ком. Од­нак на­віть та­ка не­го­да не ста­ла на за­ва­ді служ­бі у спра­вах ді­тей, мо­ло­ді і спор­ту про­вес­ти чер­го­вий рейд неб­ла­го­по­луч­ни­ми ро­ди­на­ми на­шо­го міс­та. Ад­же, як по­ка­зує прак­ти­ка, са­ме пос­тій­ний кон­троль за та­ки­ми сім­’я­ми, пе­ре­вір­ка їх­ніх по­бу­то­вих умов та ви­ко­нан­ня бать­ка­ми сво­їх обо­в’яз­ків да­ють по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти, – повідомляє тижневик “Златокрай” (№49 від 7.12.2017 р.). То­го дня на­чаль­ник служ­би Вік­тор Ха­рін, го­лов­ний спе­ці­а­ліст Світ­ла­на Рад­чен­ко, со­ці­аль­ний пе­да­гог зош №6 Оль­га Озірсь­ка та ін­спек­тор юве­наль­ної пре­вен­ції Зо­ло­то­нісь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції Ан­на Шуль­га про­ві­да­ли 7 ро­дин і в ок­ре­мих з них від­мі­ти­ли змі­ни на кра­ще, хо­ча б у пла­ні на­ве­ден­ня по­ряд­ку у по­меш­кан­нях. » Читати далі

Ялинка на площі, “холодне” асфальтування, вивезення сміття: нарада комунальників від 6 грудня

На тра­ди­цій­но­му зіб­ран­ні ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб міс­та пер­ший зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Олег Мас­ло по­ін­фор­му­вав при­сут­ніх про на­ра­ду в об­лас­ній дер­жад­мі­ніс­тра­ції за учас­ті го­ло­ви ОДА Юрія Тка­чен­ка, у ро­бо­ті якої він брав участь. Се­ред пи­тань, що роз­гля­да­ли­ся, – вста­нов­лен­ня ва­го­вих ком­плек­сів для ба­га­то­тон­наж­них ав­то на Лі­во­бе­реж­жі Чер­ка­щи­ни. На­йі­мо­вір­ні­ше, во­ни бу­дуть роз­та­шо­ва­ні бі­ля КПП Зо­ло­то­но­ші, – повідомляє тижневик “Златокрай” (№49 від 7.12.2017 р.)

У міс­ті стар­ту­ва­ли “ялин­ко­ві ба­за­ри”. То­му пред­став­ни­ку УЖКГ го­ло­ву­ю­чий до­ру­чив здій­сню­ва­ти кон­троль за ор­га­ні­за­ці­єю тор­гів­лі но­во­річ­ни­ми де­рев­ця­ми. “Не­діль­ний” ри­нок на Бла­го­ві­щенсь­кій – єди­не міс­це, де під­при­єм­ці ма­ють пра­во про­да­ва­ти цей то­вар. » Читати далі

Соціальне таксі: хто зможе ним користуватися?

Зо­ло­то­но­ша з 2016 ро­ку бе­ре участь у пі­лот­но­му про­ек­ті “Со­ці­аль­не так­сі”. У ве­рес­ні бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція “Фонд ро­ди­ни Не­чи­тай­ло” спіль­но з де­пар­та­мен­том со­ці­аль­но­го за­хис­ту Чер­кась­кої ОДА в рам­ках ре­а­лі­за­ції про­ек­ту “Со­ці­аль­ні пе­ре­ве­зен­ня Чер­ка­щи­ни” ого­ло­си­ли тен­дер на за­ку­пів­лю ав­то­мо­бі­ля та ус­тат­ку­ван­ня для пе­ре­об­лад­нан­ня тран­спор­тних за­со­бів. У ре­зуль­та­ті та­кої спів­пра­ці на­ше міс­то от­ри­ма­ло ав­то­мо­біль, спе­ці­аль­но об­лад­на­ний під­йом­ни­ка­ми для ком­фор­тно­го пе­ре­ве­зен­ня лю­дей на віз­ках, клі­мат­кон­тро­лем. Ок­рім Зо­ло­то­но­ші, со­ці­аль­не так­сі з’я­вить­ся у Чер­ка­сах, Ума­ні та Чор­но­баї. Оби­ра­ли міс­та, які го­то­ві роз­ви­ва­ти­ся, впро­вад­жу­ва­ти но­ві про­ек­ти. Зо­ло­то­нісь­ка місь­ка вла­да від­кри­та до спів­пра­ці, спів­фі­нан­су­ван­ня, по­даль­шо­го роз­вит­ку та но­вих со­ці­аль­них про­ек­тів. » Читати далі

З нагоди Дня Збройних сил України у Золотоноші нагородили військових, учасників АТО та волонтерів [ФОТО]

Щорічно, 6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил. Саме у цей день у 1991 році Верховна Рада затвердила закон «Про збройні сили України». А вже через два роки, після затвердження Верховною Радою відповідної постанови, в українських військових з’явилось власне професійне свято – День Збройних сил України.

Тож, у день свята в міському будинку культури відбулися урочистості. На адресу мужніх і відважних захисників держави звучало багато привітань. Одним із перших до професійних військових звернувся заступник голови обласної ради Вадим Гайович. » Читати далі

156 зенітний ракетний полк » Ніхто не зрадив присязі!

Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік Української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі, Великої Вітчизняної війни до теперішнього часу.

На Сході України обороняють рідну землю  воїни військової частини А1402, справжні патріоти України. Для них є справою честі і гідності виконати поставлені завдання. Вони готові боротися, рішуче захищати Україну, жертвуючи найдорожчим – життям. За кожною історією – справжній герой, на прикладі якого виховуватимуться прийдешні покоління українців. Вони різні за віком, професією, з різних куточків країни. » Читати далі

Алла Капля » Історії із життя золотонісців

По­не­ді­лок. Близь­ко вось­мої ран­ку. Цен­траль­на ра­йон­на лі­кар­ня. Ла­бо­ра­то­рія. А чер­га… Де кі­нець? “Пи­тай­те он в тих, хто си­дить по ко­ри­до­ру”. 8.10. За­галь­ний ана­ліз кро­ві зда­ли двоє. Ла­бо­рант один. Який ти по по­ряд­ку – по­ра­ху­ва­ти не­мож­ли­во, бо хтось від­хо­дить зай­ня­ти чер­гу до вузь­коп­ро­філь­них спе­ці­а­ліс­тів, хтось пос­пі­шає на флю­о­рог­ра­фію – підій­шов час. » Читати далі

Юні золотоніські шахісти вибороли друге місце на обласних змаганнях

15 лис­то­па­да у ша­хо­во­му клу­бі “Гам­біт” (гім­на­зія іме­ні С. Д. Скля­рен­ка) від­бу­ли­ся місь­кі зма­ган­ня із ша­хів та ша­шок.

У ша­хо­во­му тур­ні­рі в осо­бис­тій пер­шос­ті пе­ре­мож­ця­ми ста­ли Рос­тис­лав Гон­ча­рен­ко (зош №3) та Да­ри­на Ко­бець (гім­на­зія); дру­гі міс­ця ви­бо­ро­ли Вла­дис­ла­ва Грінь­ко (зош №3) та Вла­дис­лав По­пов (гім­на­зія); тре­ті – Вла­дис­лав Ша­по­вал та Оле­на Си­до­рець (зош №6). У ко­ман­дній пер­шос­ті зош №3 та гім­на­зія наб­ра­ли од­на­ко­ву кіль­кість очок і ли­ше за до­дат­ко­ви­ми по­каз­ни­ка­ми пер­ша з них за­во­ю­ва­ла пер­ше міс­це, тре­тє – у зош №6. » Читати далі

Перший привіт зими, додаткові контейнери: нарада комунальників від 29 листопада [ФОТО]

На­ра­да ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб міс­та, що тра­ди­цій­но про­хо­дить у ро­бо­чо­му рус­лі, минулої се­ре­ди ма­ла нап­ру­же­ний ха­рак­тер, і, не при­хо­ву­ю­чи емо­цій, по­са­дов­ці ви­слов­лю­ва­ли­ся на під­ви­ще­них то­нах, – повідомляє тижневик “Златокрай” у №48 від 30.11.2017р.

При­чи­ною став “рап­то­вий” при­хід зи­ми, яку че­ка­ли, го­ту­ва­ли­ся, але во­на, як зав­жди, зас­та­ла всіх зне­наць­ка. І як нас­лі­док – міс­то за­ли­ши­ло­ся без гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту, який не зміг ви­ї­ха­ти з АТП че­рез оже­ле­ди­цю. Ке­ру­вав ро­бо­тою зіб­ран­ня пер­ший зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Олег Мас­ло. » Читати далі

6 голів, серія пенальті: “Спартак-Колос” поступився в матчі за обласну бронзу [ВІДЕО]

В місті Корсунь-Шевченківському на стадіоні “Колос” відбулися фінальні матчі цьогорічного чемпіонату області з футболу серед команд ветеранів 40+. Відкривали футбольний вік-енд золотоніський “Спартак-Колос” та футбольний клуб “Ветеран” із Тального. Вони ж і прикрасили фінал своїм напрочуд принциповим матчем.

Поєдинок, в якому ніхто не збирався поступатися, в основний час завершився справжнім голепадом – нічийним рахунком 3:3. В серії ж післяматчевих 11-метрових ударів кращими були  тальнівчани, які і отримали бронзові нагороди. » Читати далі

В ЦРЛ поділились рецептами “успіху” організації опалення

Нес­кін­чен­на іс­то­рія з ор­га­ні­за­ці­єю про­це­су опа­лен­ня у Зо­ло­то­нісь­кій цен­траль­ній ра­йон­ній лі­кар­ні все-та­ки от­ри­мує своє про­дов­жен­ня. Піс­ля скан­даль­ної пуб­лі­ка­ції про особ­ли­вос­ті ос­во­єн­ня рин­ку де­я­ки­ми ком­па­ні­я­ми, ме­дич­ний зак­лад оп­ри­люд­нив ма­те­рі­ал за на­чеб­то ав­торс­тва го­лов­но­го лі­ка­ря, де той пред­ста­вив свою вер­сію по­дій, що від­бу­ва­ли­ся про­тя­гом ос­тан­ніх двох ро­ків. Текст ве­ли­кий, емо­цій­ний, у ба­га­тьох мо­мен­тах на­чеб­то і пра­виль­ний. Про­те не мож­на прой­ти повз де­кіль­ка фактів, про які ке­рів­ник ЦРЛ чо­мусь за­був зга­да­ти у цій “фа­хо­вій” (як анон­су­вав її один з по­міч­ни­ків ра­йон­но­го очіль­ни­ка) стат­ті. » Читати далі

“Піс­ля рек­ла­ми де­пу­та­та ці­ну на квар­ти­ру пот­ріб­но під­ні­ма­ти”, – Віталій Войцехівський

Чо­го тіль­ки не зро­биш, ко­ли по­чи­на­єш ро­зу­мі­ти, що чер­го­ві ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди не за го­ра­ми, а ти вже скуш­ту­вав “пар­ла­ментсь­ко­го пи­ро­га” і не хо­чеш ні­чо­го змі­ню­ва­ти в жит­ті. Тут і бюд­жет­ни­ки різ­но­го рів­ня до­лу­ча­ють­ся до хва­леб­них од на ад­ре­су де­пу­та­та, і фо­то у під­кон­троль­них ЗМІ на фо­ні доб­рих справ пуб­лі­ку­ють­ся. В усіх по­вин­на сфор­му­ва­ти­ся дум­ка, що “спа­си­те­лем всєя ок­ру­гу” є як­раз ни­ніш­ній на­род­ний об­ра­нець. Ад­же без йо­го спри­ян­ня і сон­це не під­ні­ма­єть­ся. А як­що хтось, не дай Бо­же, за­зіх­не на йо­го те­пер вже при­ват­ну по­са­ду, то­му вже точ­но ха­на. » Читати далі

Золотоніська сімейна медицина: база, обладнання, кадри [ІНФОГРАФІКА]

Центр первинної медико-санітарної допомоги, більш відомої серед містян як “сімейна медицина”, працює в Золотоноші вже півтора роки. Юридично створене на початку 2016-го, комунальне підприємство отримало ліцензію на медичні послуги трохи згодом – 5 травня. До функцій Центру належить надання первинної медичної допомоги в амбулаторіях та вдома.

Стартували тоді, що й логічно, складно. Як не крути, а подібні новації на перших етапах сприймаються неохоче як пацієнтами, так і медичним персоналом. Проте, якщо два роки тому місто стало ледь не першопрохідцем в цьому процесі, то нині, після початку медичної реформи на державному рівні, функціонування сімейної медицини стало реальністю для всієї країни. » Читати далі

1 2 3 154