Активні ОСББ, рослинні рештки, майданчик для контейнерів: нарада міських комунальників

На що­тиж­не­вій на­ра­ді ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб, що відбулась минулого тижня, пер­ший зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Олег Мас­ло на­вів прик­лад гос­по­да­рю­ван­ня меш­кан­ців бу­дин­ку №37 по вул. Не­за­леж­нос­ті – ОСББ “Не­за­леж­ність”, який гід­ний нас­лі­ду­ван­ня. Як повідомляє громадсько-політична газета “Златокрай”, дня­ми во­ни за влас­ні кош­ти від­но­ви­ли сис­те­му во­до­від­ве­ден­ня у ба­га­то­по­вер­хів­ці.

Усі ро­бо­ти про­во­ди­ли влас­ни­ми си­ла­ми, бо хто ж кра­ще зро­бить ніж ти сам. Від­ко­па­ні зно­ше­ні ба­га­то­річ­ні тру­би вра­зи­ли жи­те­лів бу­дин­ку сво­єю неп­ри­дат­ніс­тю. Олег Мас­ло пе­ре­ко­на­ний, що в та­ко­му ста­ні ме­ре­жі май­же у всіх ба­га­то­по­вер­хів­ках ста­рої за­бу­до­ви. Тож ті, хто пе­рей­ма­єть­ся ста­но­ви­щем внут­рі­шньо­бу­дин­ко­вих ка­на­лі­за­цій­них сис­тем, – у виг­раш­ній си­ту­а­ції, ад­же зас­тра­хо­ва­ний від не­о­чі­ку­ва­них ава­рій­них по­ри­вів. У пла­нах ОСББ “Не­за­леж­ність”  – утеп­лен­ня бу­дин­ку. Ни­ні во­ни про­во­дять під­ра­хун­ки, але вже пер­ші на­ме­та­ні циф­ри свід­чать, що за­хід, про­ве­де­ний спіль­ни­ми си­ла­ми із ви­ко­рис­тан­ням дер­жав­но­го кре­ди­ту­ван­ня, обій­деть­ся втри­чі де­шев­ше від од­но­о­сіб­но­го.

Ди­рек­тор КП “Місь­кий во­до­ка­нал” Сер­гій Куз­нє­цов під­няв те­му під­ви­щен­ня та­ри­фів за ви­ве­зен­ня ТПВ. За йо­го сло­ва­ми, цей ріст зу­мов­ле­ний зак­ла­де­ни­ми зат­ра­та­ми і хви­ля під­ви­щен­ня прой­шла по всій кра­ї­ні. Од­нак під­нят­тя вар­тос­ті пос­лу­ги на 10 гри­вень приз­ве­ло до ро­зір­ван­ня до­го­во­рів на ви­ве­зен­ня по­бу­то­вих від­хо­дів. За день за­я­ви-від­мо­ви по­да­ли 6 міс­тян. Ко­му­наль­ни­ки дій­шли вис­нов­ку, що це пи­тан­ня вар­то роз­гля­да­ти ком­плек­сно. Ді­ють нор­ми про­ду­ку­ван­ня ТПВ на кож­ну лю­ди­ну, вве­де­ні пра­ви­ла бла­го­ус­трою, що є обов­’яз­ко­вим для дот­ри­ман­ня і ви­ко­нан­ня кож­ним зо­ло­то­ніс­цем.

Олег Мас­ло пе­ред­ба­ча­ю­чи сміт­тє­вий рос­лин­ний бум во­се­ни, по­пе­ре­див, що без­кош­тов­но­го ви­ве­зен­ня го­род­ніх реш­ток не бу­де. На­то­мість меш­кан­ці мо­жуть звер­та­ти­ся до ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва за но­ме­ра­ми: 5-26-47 або 5-21-19, щоб за­мо­ви­ти ве­ли­ко­га­ба­рит­ний кон­тей­нер. Ці­на пос­лу­ги 195 гри­вень на до­бу. Ско­о­пе­ру­ва­ти­ся мо­жуть по 4-5 влас­ни­ків до­мо­во­ло­дінь. За яки­хось 50 гри­вень ви поз­бу­де­те­ся го­лов­но­го бо­лю ку­ди по­ді­ти ку­ку­руд­зин­ня, кар­топ­лин­ня та ін­ше ба­дил­ля і уник­не­те штра­фу за йо­го спа­лю­ван­ня. Пор­таль­ний сміт­тє­воз про­тя­гом дня всти­гає зро­би­ти 7 рей­сів на по­лі­гон. Для то­го, щоб сво­є­час­но ви­вез­ти сміт­тя з усіх мік­ро­ра­йо­нів міс­та пот­ріб­но ще 10 се­ми­ку­бо­вих кон­тей­не­рів та один та­кий сміт­тє­воз. Це у пла­нах на май­бут­ній рік. Зо­ло­то­ніс­ці, кот­рі здій­сню­ють са­мо­ви­віз не­пот­ре­бу на по­лі­гон, по­вин­ні збе­рі­га­ти кви­тан­ції про оп­ла­ту.

Го­ло­ву­ю­чий та ди­рек­тор ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва роз­по­ві­ли про зус­тріч з меш­кан­ця­ми бу­дин­ку №30 на вул. Шев­чен­ка, що від­бу­ла­ся на­пе­ре­дод­ні. Ди­рек­тор ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду Ста­ніс­лав Ли­мар по­о­бі­цяв до­по­мог­ти бу­ді­вель­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми для бла­го­ус­трою кон­тей­нер­но­го май­дан­чи­ка. “Во­до­ка­на­лів­ці” об­рі­за­ли го­ріх та за­бе­то­ну­ють от­вір у плиті-ос­но­ві, аби там не на­ко­пи­чу­ва­ло­ся сміття.

На­ра­зі ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня що­до за­лу­чен­ня спе­ці­аль­ної потужної тех­ні­ки, якої немає у місті, для кор­чу­ван­ня пень­ків спи­ля­них ста­рих то­поль бі­ля ПрАТ “Прод­то­ва­ри”. Цим зай­ма­єть­ся на­чаль­ник УЖКГ Олек­сандр Фло­рен­ко.

На ко­му­наль­но­му рин­ку від­но­ви­ли ме­ре­жу во­до­від­ве­ден­ня, зак­ла­ли но­ву тру­бу біль­шо­го ді­а­мет­ру.

До­рож­ни­ки ПрАТ “Зо­ло­то­но­ша­рем­буд” роз­по­ча­ли під­го­тов­чі ро­бо­ти до по­точного ре­мон­ту ву­ли­ці Бо­го­ду­хівсь­ка. Та го­ло­ва прав­лін­ня то­ва­рис­тва Во­ло­ди­мир Клі­мов стур­бо­ва­ний на­си­че­ним ру­хом ве­ли­ко­тон­наж­них ван­та­жі­вок ці­єю ар­те­рі­єю. Ли­ше за дру­гу по­ло­ви­ну дня у вів­то­рок їх бу­ло за­фік­со­ва­но 28. То на скіль­ки вис­та­чить пок­рит­тя? За сло­ва­ми Олек­сан­дра Фло­рен­ка, на­ра­зі роз­роб­ле­на схе­ма ор­га­ні­за­ції ру­ху тран­спор­ту у міс­ті, яка про­хо­дить від­по­від­ні по­год­жен­ня у всіх ін­стан­ці­ях. У най­ко­рот­ші тер­мі­ни бу­дуть вста­нов­ле­ні до­рож­ні зна­ки. До­по­ма­га­ти кон­тро­лю­ва­ти по­лі­ції ви­ко­нан­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху во­ді­я­ми бу­дуть спе­ці­а­ліс­ти уп­рав­лін­ня ЖКГ та гро­мадсь­кі ак­ти­віс­ти. По­пут­но об­го­во­рю­ва­ла­ся проб­ле­ма лив­не­вої сис­те­ми на ву­ли­ці Бо­го­ду­хівсь­ка.