“У нас вис­та­чить сил і тер­пін­ня зму­си­ти во­ді­їв зга­да­ти вив­че­ні пра­ви­ла”, – Флоренко

У 2018 ро­ці у сфе­рі жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва зап­ро­вад­жу­єть­ся чи­ма­ло змін і но­во­вве­день. Де­я­кі з них до­сить ак­ту­аль­ні і дав­но че­ка­ли на своє вті­лен­ня, до де­я­ких нам до­ве­деть­ся зви­ка­ти. Але зна­ти про них вар­то кож­но­му меш­кан­цю Зо­ло­то­но­ші. То­му до ва­шої ува­ги – роз­мо­ва з на­чаль­ни­ком уп­рав­лін­ня ЖКГ Олександром Флоренком, оприлюднена в другому номері тижневика “Златокрай” від 11 січня:

– Олек­сан­дре Ана­то­лі­йо­ви­чу, як роз­ши­рить­ся спектр пов­но­ва­жень від­ді­лу кон­тро­лю за бла­го­ус­тро­єм у цьо­му ро­ці?

– На­пе­ре­дод­ні но­во­го ро­ку Вер­хов­на Ра­да прий­ня­ла За­кон, у яко­му ска­за­но, що з 1-го чер­вня 2018 ро­ку по­ру­шен­ня пра­вил пар­ку­ван­ня, фік­са­ція і скла­дан­ня про­то­ко­лів пе­ре­хо­дить до пов­но­ва­жень ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня. Фак­тич­но фа­хів­ці від­ді­лу кон­тро­лю за бла­го­ус­тро­єм або ж служ­бов­ці му­ні­ци­паль­ної вар­ти, на­галь­ність ство­рен­ня якої наз­рі­ла за­раз як ні­ко­ли, змо­жуть скла­да­ти про­то­ко­ли що­до цьо­го по­ру­шен­ня. У тек­сті За­ко­ну ска­за­но, що бу­де ство­ре­на спе­ці­аль­на ба­за, ку­ди че­рез Ін­тер­нет-ме­ре­жу мож­на бу­де вис­тав­ля­ти фо­то по­руш­ни­ка, при­чо­му, при­сут­ність йо­го са­мо­го – не обов­’яз­ко­ва. Про­то­кол бу­де скла­де­ний на влас­ни­ка ав­то­мо­бі­ля. Як­що це ав­то з іно­зем­ни­ми но­ме­ра­ми, то у до­ку­мен­ті фі­гу­ру­ва­ти­ме пріз­ви­ще осо­би, яка пе­ре­ти­на­ла ним кор­дон. Роз­мір штра­фів – ва­рі­а­тив­ний, в за­леж­нос­ті від ви­ду по­ру­шен­ня: пар­ку­ван­ня на міс­цях, приз­на­че­них для сто­ян­ки тран­спор­ту ін­ва­лі­дів, бі­ля пі­шо­хід­них пе­ре­хо­дів, на тро­ту­а­рах, зе­ле­них зо­нах, у не від­ве­де­них для цьо­го міс­цях. У будь-яко­му ви­пад­ку, си­ла­ми по­лі­ції та УЖКГ нам вдасть­ся на­вес­ти лад у міс­ті і прив­чити во­ді­їв до по­ряд­ку. Ми го­то­ві до то­го, що це – спра­ва не од­но­го дня. Але, га­даю, у нас вис­та­чить сил і тер­пін­ня зму­си­ти во­ді­їв зга­да­ти вив­че­ні пра­ви­ла. Зав­дя­ки ти­та­ніч­ній, сис­те­ма­тич­ній пра­ці служ­бов­ці уп­рав­лін­ня пос­ту­по­во пе­ре­ко­ну­ють міс­тян не спа­лю­ва­ти лис­тя і реш­тки го­род­ніх рос­лин. Доб­’є­мо­ся і пар­ку­ван­ня у від­ве­де­них міс­цях.

– Ці про­то­ко­ли бу­дуть роз­гля­да­ти­ся на за­сі­дан­нях ад­мін­ко­мі­сії?

– Ні, штра­фи нак­ла­да­ти­муть­ся ав­то­ма­тич­но.

– Чи не бу­де це до­дат­ко­вим на­ван­та­жен­ням на пра­ців­ни­ків від­ді­лу кон­тро­лю за бла­го­ус­тро­єм?

– Од­ноз­нач­но – ні. На­чаль­ник від­ді­лу Мак­сим Ан­ти­по­вич та го­лов­ний спе­ці­а­ліст Олек­сандр Го­ро­ди­нець – мо­ло­ді та енер­гій­ні лю­ди. До то­го ж, це – їх­ні пря­мі обов­’яз­ки. Са­ме для на­ве­ден­ня по­ряд­ку в міс­ті і ство­рю­вав­ся цей від­діл.

– Що Ви мо­же­те ска­за­ти про но­ві пра­ви­ла ут­ри­ман­ня до­маш­ніх тва­рин? Чи не по­пов­нять­ся на­ші ву­ли­ці ар­мі­я­ми без­при­туль­них чо­ти­ри­ла­пих?

– На од­ній з ос­тан­ніх се­сій місь­кої ра­ди міс­це­ві об­ран­ці зат­вер­ди­ли пра­ви­ла ут­ри­ман­ня до­маш­ніх тва­рин у Зо­ло­то­но­ші, ав­то­ром яких є Олек­сандр Го­ро­ди­нець. Во­ни ба­зу­ють­ся на особ­ли­вос­тях на­шо­го міс­та, вра­хо­ва­ний та­кож дос­від ін­ших на­се­ле­них пун­ктів. Неп­ра­виль­не (ви­гул без на­ший­ни­ка, на­не­сен­ня шко­ди пе­ре­хо­жим) або жор­сто­ке ут­ри­ман­ня чо­ти­ри­ла­пих, на­не­сен­ня їм шко­ди тяг­не за со­бою ад­мі­ніс­тра­тив­ну від­по­ві­даль­ність. Кож­но­го з цих улюб­лен­ців тре­ба за­ре­єс­тру­ва­ти. В Ук­ра­ї­ні вже рік іс­нує між­на­род­на ба­за до­маш­ніх тва­рин. Вже піс­ля свят пла­ну­є­мо про­вес­ти на­ра­ду з під­при­єм­ця­ми ве­те­ри­нар­них клі­нік, щоб на­ла­го­ди­ти з ни­ми спів­пра­цю. Ко­жен ко­тик, кож­на со­бач­ка, яких об­слу­го­вує ве­те­ри­нар, по­вин­ні бу­ти за­ре­єс­тро­ва­ні. Тва­рин­ка ма­ти­ме свій пер­со­наль­ний код. У ба­зу бу­де за­би­то ім­’я влас­ни­ка. Ко­ли до­маш­ній улюб­ле­нець за­гу­бить­ся, швид­ше і менш проб­ле­ма­тич­но можна бу­де знай­ти йо­го гос­по­да­ря.

– Ре­єс­тру­ва­ти тре­ба всіх чо­ти­ри­ла­пих – і по­ро­дис­тих, і зви­чай­них?

– Так. Іс­нує дві ба­зи: пер­ша – домашніх тва­рин, дру­га – без­при­туль­них. Ре­єс­тра­ція ос­тан­ніх від­бу­ва­ти­меть­ся під час чі­пу­ван­ня. Окрім того, цю про­це­ду­ру здій­сню­ва­ти­муть спе­ці­а­ліс­ти ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва. Від­по­від­но до ці­єї сис­те­ми де­що змі­нить­ся вид чі­пів.

– Чи іс­ну­ють спо­ді­ван­ня, що 2018-ий увій­де в іс­то­рію Зо­ло­то­но­ші, як рік ство­рен­ня му­ні­ци­паль­ної вар­ти?

– Так. Як­що у ми­ну­ло­му ро­ці на­віть се­ред де­пу­та­тів не бу­ло пов­но­го ро­зу­мін­ня та­кої не­об­хід­нос­ті, то ни­ні це вже ви­мо­га ча­су. На­ра­зі фор­му­єть­ся кош­то­рис, ство­рю­єть­ся фі­нан­со­вий ме­ха­нізм ді­яль­нос­ті. Чис­лен­ні кра­діж­ки май­на з бу­дин­ків, ав­то­мо­бі­лів, на­віть ди­тя­чо­го са­доч­ка, нес­про­мож­ність по­лі­ції пов­но­цін­но справ­ля­ти­ся з пок­ла­де­ни­ми на неї фун­кці­я­ми зу­мо­ви­ли по­я­ву му­ні­ци­паль­ної вар­ти.

– Чи з’я­вить­ся та­ки на пе­рех­рес­ті вул. Но­во­се­лівсь­ка – Шев­чен­ка дов­го­о­чі­ку­ва­ний світ­ло­фор?

– У рам­ках гро­мадсь­ко­го об­го­во­рен­ня бюд­же­ту чи­нов­ни­ки місь­кої ра­ди от­ри­ма­ли зав­дан­ня кон­тро­лю­ва­ти спо­руд­жен­ня і ре­конс­трук­цію стра­те­гіч­них об­’єк­тів міс­та: гід­ро­пар­ку “На­дія”, цен­траль­ної пло­щі та фон­та­ну на ній, ба­сей­ну гім­на­зії то­що. Ме­ні діс­та­ло­ся пе­рех­рес­тя та пар­ку­валь­на зо­на бі­ля цен­траль­но­го рин­ку з ву­ли­ці Обу­хо­ва. До кож­но­го об­’єк­та за­лу­че­но пред­став­ни­ка гро­мадсь­кос­ті. На проб­лем­но­му пе­рех­рес­ті ма­є­мо на­мір об­лаш­ту­ва­ти кіль­це­вий рух, як прак­ти­ку­єть­ся в кра­ї­нах Єв­ро­пи, де світ­ло­фо­ри вста­нов­ле­ні ли­ше у про­мис­ло­вих зо­нах для ве­ли­ко­га­ба­рит­но­го тран­спор­ту. Як свід­чить прак­ти­ка, про­пус­кна спро­мож­ність кіль­це­во­го ру­ху на­ба­га­то ви­ща від ро­бо­ти світ­ло­фо­ра. Ни­ні три­ва­ють кон­суль­та­ції з пе­ре­віз­ни­ка­ми.

– Не сек­рет, що на­віть у цен­траль­ній час­ти­ні міс­та пі­шо­хід­ні пе­ре­хо­ди не дос­та­тньо ос­віт­ле­ні. Чи здій­сню­ва­ти­муть­ся якісь кро­ки у цьо­му нап­рям­ку?

– Ра­зом з ди­рек­то­ром ТОВ “380 В” Вла­дис­ла­вом Вос­ко­ло­ви­чем ми мо­ні­то­ри­ли всі пе­ре­хо­ди у ве­чір­ній час, під час оже­ле­ди­ці та при силь­но­му ту­ма­ні. Проб­ле­ма дій­сно іс­нує. Є кіль­ка ва­рі­ан­тів під­сві­чу­ван­ня, але зу­пи­ни­ли­ся на то­му, що вся ву­ли­ця Шев­чен­ка пот­ре­бує до­дат­ко­во­го ос­віт­лен­ня з про­ти­леж­но­го бо­ку. Пла­ну­є­мо вста­но­ви­ти опо­ри і на кож­но­му пе­рех­рес­ті під­си­ли­ти ос­віт­лен­ня.

– Чи іс­нує пер­спек­ти­ва по­я­ви пі­шо­хід­них світ­ло­фо­рів?

– Це пи­тан­ня роз­гля­да­ти­меть­ся у ком­плек­сі з ре­конс­трук­ці­єю цен­траль­ної ву­ли­ці.

– Сти­хій­не ли­хо “до­по­мог­ло” на­пов­ни­ти по­лі­гон ТПВ вщерть. Мож­ли­во, по­ра прив­ча­ти міс­тян до роз­діль­но­го збо­ру сміт­тя?

– Йдуть ро­бо­ти із за­хо­ро­нен­ня від­хо­дів. Щод­ня з квар­та­лів міс­та ви­во­зи­мо 30-40 ав­то­мо­бі­лів гіл­ля, ок­рім ТПВ. Си­ту­а­ція склад­на. Роз­діль­ний збір – ви­мо­га ча­су. Три­ває об­лаш­ту­ван­ня при­ват­но­го сор­ту­валь­но­го пун­кту, який зап­ра­цює най­ближ­чим ча­сом. Бу­де­мо про­во­ди­ти роз­’яс­ню­валь­ну ро­бо­ту з гро­ма­дою. Дос­від поль­сько­го м. Явор, де ми нещодавно побували з дружнім візитом, що­до сор­ту­ван­ня сміт­тя – ду­же ці­ка­вий.

– Спе­ці­а­ліс­ти уп­рав­лін­ня ни­ні за­ді­я­ні в ак­ції “Віль­ні до­ро­ги”. Мо­же­те роз­по­віс­ти про неї де­таль­ні­ше?

– Є ви­пад­ки, за­я­ви, сиг­на­ли міс­тян що­до са­мо­віль­но­го за­хоп­лен­ня “гос­по­да­ря­ми” зе­мель гро­мадсь­ко­го ко­рис­ту­ван­ня у влас­ність. Дех­то спо­руд­жує клум­би, ще хтось – вик­ла­дає ка­ме­ня­ми під­’їзд до дво­ру, ін­ші – збе­рі­га­ють там бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал або ж зво­дять гос­по­дарсь­кі спо­ру­ди. Під пок­ро­вом сні­гу все це ут­руд­нює, а іно­ді й ви­во­дить з ла­ду роз­чи­щаль­ну тех­ні­ку. Пі­сок, ще­бінь, бу­ді­вель­не сміт­тя мож­на збе­рі­га­ти не біль­ше 3-х мі­ся­ців, ма­ю­чи при цьо­му доз­віл УЖКГ і вис­тав­ля­ю­чи сиг­наль­ні поз­нач­ки.

– Олек­сан­дре Ана­то­лі­йо­ви­чу, кіль­ка слів про Ін­тер­нет-плат­фор­му “Від­кри­те міс­то”.

– Цей Ін­тер­нет-ре­сурс вклю­чає в се­бе про­по­зи­ції, за­у­ва­жен­ня, по­ві­дом­лен­ня для оці­ню­ван­ня та вдос­ко­на­лен­ня ро­бо­ти ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.

– Дя­кую за ці­ка­ву ін­фор­ма­цію.