У Золотоноші відкрили головну ялинку [ФОТО]

Ой, хто, хто Миколая любить! На­ша діт­во­ра, на­пев­не, йо­го обож­нює, бо не­мож­ли­во опи­са­ти очі­ку­ван­ня кож­ної ди­ти­ни, яка з ве­ли­ким не­тер­пін­ням ждала при­ходу Дня Свя­то­го Ми­ко­лая, щоб от­ри­ма­ти по­да­рун­ки і пох­ва­лу за свої доб­рі вчин­ки. А ще у цей день на го­лов­ній місь­кій зи­мо­вій кра­су­ні тра­ди­цій­но за­па­ла­ли яс­кра­ві вог­ні. – повідомдяє тижневик “Златокрай” (№51 від 21.12.2017 р.).

19 груд­ня з усіх ку­точ­ків міс­та з ма­ма­ми і та­та­ми, із шкіл і са­доч­ків схо­ди­ли­ся на цен­траль­ну пло­щу ма­лень­кі зо­ло­то­ніс­ці. На­віть не­бес­на кан­це­ля­рія не на­ва­жи­ла­ся то­го дня по­ру­ши­ти ма­гію чу­до­дій­но­го свя­та, піс­ля нес­тер­пної сльо­ти вкрив­ши міс­то сні­го­вим ки­ли­мом.

Пе­реш­ко­дою не став і груд­не­вий віт­рю­ган, що на­пе­ре­дод­ні пош­ко­див ме­та­ле­вий кор­пус та ре­дук­тор ялин­ки, ко­ли її тіль­ки по­ча­ли вста­нов­лю­ва­ти. Са­мо­від­да­на пра­ця слю­са­рів ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду, енер­ге­ти­ків ТОВ  “380 В”, пра­ців­ниць діль­ни­ці бла­го­ус­трою КП “Місь­кий во­до­ка­нал”, ама­то­рів місь­ко­го Бу­дин­ку куль­ту­ри, обов­’яз­ки яких не об­ме­жу­ють­ся ство­рен­ням не­пе­ре­вер­ше­них кон­цер­тних но­ме­рів, вип­рав­да­ла спо­ді­ван­ня зо­ло­то­ніс­ців і по­да­ру­ва­ла пе­ред­свят­ко­вий нас­трій.

Ми­ну­ло­го ро­ку на­ша но­во­річ­на пло­ща змі­ни­ла­ся до нев­піз­нан­нос­ті. По­руч з ялин­кою з’я­ви­ло­ся каз­ко­ве міс­теч­ко: тут зу­пи­ни­ли­ся са­ни із зап­ря­же­ни­ми оле­ня­ми, за­ві­та­ло сі­мейс­тво сні­го­ви­ків, при­ту­ли­ли­ся бу­ди­ноч­ки лі­со­ви­ків. Зда­ва­ло­ся, ну що ще мож­на ви­га­да­ти! Аж ні. Цьо­го­річ во­на за­ся­я­ла-за­іс­кри­ла­ся но­ви­ми від­тін­ка­ми: но­во­річ­на кра­са до­пов­ни­ла­ся ці­лим ря­дом ма­лень­ких яли­но­чок, що заб­ли­ща­ли сріб­ляс­ти­ми пе­ре­ли­ва­ми. Змі­ни­ло­ся оз­доб­лен­ня і місь­ких фон­та­нів, які вра­жа­ють ни­ні ще ошат­ні­шим вбран­ням.

То­го дня у те­ат­ра­лі­зо­ва­но­му дійс­тві взя­ли участь ви­хо­ван­ці ЗДМШ (ке­рів­ник Ста­ніс­лав Іва­ни­люк) – Олек­сан­дра Кру­ча­но­ва і Ма­рі­ан­на Сні­гир, Зла­та Тем­чен­ко, фоль­клор­ний ан­самбль БДЮТ “До­мі­соль­ка” (Світ­ла­на Бер­днік), ди­тя­чий цер­ков­ний хор (ма­туш­ка Іри­на), хо­ре­ог­ра­фіч­на сту­дія МБК (Світ­ла­на Ве­лич­ко), со­ліс­ти МБК. Аж ось і нас­та­ла ра­діс­на мить: за до­по­мо­гою Свя­то­го Ми­ко­лая (Ста­ніс­лав Щер­ба­тюк) та усіх при­сут­ніх різ­но­бар­вни­ми вог­ня­ми, зо­ло­ти­ми ліх­та­ря­ми зас­ві­ти­ла­ся ялин­ка, нав­ко­ло якої ма­ле­ча зак­руж­ля­ла у друж­но­му хо­ро­во­ді. Свя­то наб­ли­жа­єть­ся!..

Читайте також: