Груднева негода, чищення доріг, заміна сміттєвих баків: нарада комунальників від 13 грудня

Силь­на зли­ва, що роз­по­ча­ла­ся в позаминулу не­ді­лю пообі­ді, пе­рей­шла у мок­рий сніг, який об­лі­пив де­ре­ва та лі­нії елек­тро­пе­ре­дач. Не­го­ду, що ви­ру­ва­ла Чер­ка­щи­ною, суп­ро­вод­жу­вав по­рив­час­тий ві­тер. Як по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба уп­рав­лін­ня Дер­жав­ної служ­би Ук­ра­ї­ни з НС у Чер­кась­кій об­лас­ті, вран­ці 11 груд­ня внас­лі­док нес­при­ят­ли­вих по­год­них умов та спра­цю­ван­ня сис­тем за­хис­ту бу­ли від­клю­че­ні 1120 тран­сфор­ма­тор­них під­стан­цій, у 150 на­се­ле­них пун­ктах ре­гі­о­ну по­ру­ше­но елек­тро­пос­та­чан­ня. Ста­ном на ра­нок 12 груд­ня на Чер­ка­щи­ні без світ­ла ли­ши­ли­ся 19 на­се­ле­них пун­ктів. Че­рез за­ме­ти та оже­ле­ди­цю в ре­гі­о­ні 17 ван­та­жі­вок пот­ра­пи­ли у за­то­ри, – повідомляє тижневик “Златокрай” (№50 від 14.12.2017р.)

По­год­ні ка­так­ліз­ми не оми­ну­ли й Зо­ло­то­но­шу. Склад­ні по­год­ні умо­ви спри­чи­ни­ли не­без­печ­ну си­ту­а­цію на до­ро­гах. Спец­тех­ні­ка ПрАТ “Зо­ло­то­но­ша­рем­буд”, що слід­кує за ста­ном до­ріг міс­та у зи­мо­вий пе­рі­од, роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту з 23-ої го­ди­ни. Шля­хо­ви­ки пра­цю­ва­ли до ран­ку. Од­нак рух тран­спор­ту до­ро­га­ми, а особ­ли­во тро­ту­а­ра­ми, які об­слу­го­вує КП “Місь­кий во­до­ка­нал”, за­ли­шав­ся ус­клад­не­ним. Че­рез по­ри­ви віт­ру та на­ли­пан­ня мок­ро­го сні­гу де­я­кі квар­та­ли міс­та за­ли­ши­ли­ся без ос­віт­лен­ня. Не вит­ри­ма­ли на­тис­ку сти­хії, що ви­ру­ва­ла до 3-ої го­ди­ни ран­ку, віч­но­зе­ле­ні туї на Са­до­во­му про­їз­ді. Силь­ний ві­тер пош­ко­див і го­лов­ну ялин­ку міс­та, вста­нов­ле­ну на цен­траль­ній пло­щі: зла­мав ме­та­ле­ву ос­но­ву та пош­ко­див ре­дук­тор, зав­дя­ки яко­му во­на обер­та­ла­ся.

Ця си­ту­а­ція за­да­ла тон що­тиж­не­вій на­ра­ді ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб міс­та, що тра­ди­цій­но про­хо­дить під очіль­ниц­твом пер­шо­го зас­туп­ни­ка місь­ко­го го­ло­ви Оле­га Мас­ла. Зва­жа­ю­чи на не­за­до­віль­ний стан місь­ких до­ріг ран­ком 13 груд­ня, у її ро­бо­ті взяв участь і місь­кий го­ло­ва Ві­та­лій Вой­це­хівсь­кий. Він за­у­ва­жив ке­рів­ни­ку ПрАТ Во­ло­ди­ми­ру Клі­мо­ву, що, не див­ля­чись на ряд об­’єк­тив­них і суб­’єк­тив­них чин­ни­ків, до­ро­ги у міс­ті по­вин­ні бу­ти без­печ­ни­ми для ру­ху тран­спор­тних за­со­бів. Олег Мас­ло вка­зав на­чаль­ни­ку діль­ни­ці бла­го­ус­трою ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва Гри­го­рію Коч­ма­ру на не­об­хід­нос­ті очи­щен­ня ре­ші­ток зли­во­вої сис­те­ми на ву­ли­цях міс­та від лис­тя та сміт­тя, особ­ли­во проб­лем­ні бі­ля війсь­ко­вої час­ти­ни та по­дат­ко­вої ін­спек­ції на вул. Шев­чен­ка, на ро­зі вул. Чер­кась­ка – Скля­рен­ка. Ви­ве­зен­ня гіл­ля з квар­та­лів міс­та тим­ча­со­во при­зу­пи­не­но. На­то­мість пов­тор­на ак­ція без­кош­тов­но­го при­би­ран­ня лис­тя та рос­лин­них реш­ток про­дов­жу­єть­ся згід­но з ого­ло­ше­ним гра­фі­ком.

За сло­ва­ми ди­рек­то­ра ТОВ “380 В” Вла­дис­ла­ва Вос­ко­ло­ви­ча, енер­ге­ти­ки то­ва­рис­тва від­но­ви­ли ро­бо­ту 3-х тран­сфор­ма­тор­них під­стан­цій, які вий­шли з ла­ду внас­лі­док не­го­ди, про­дов­жу­ють під­го­тов­чі ро­бо­ти з об­лаш­ту­ван­ня ос­віт­лен­ня пар­ку Не­ве­ровсь­ко­го, за­мі­ни­ли пе­ре­го­рі­лі лам­пи у сві­тиль­ни­ках на вул. Кот­ля­ревсь­ко­го, Зам­ко­ва, Ки­ївсь­ка. На­ра­зі зай­ма­ють­ся вста­нов­лен­ням роз­би­тих ліх­та­рів бі­ля фон­та­ну та тех­ніч­но до­по­ма­га­ють у вста­нов­лен­ні го­лов­ної ялин­ки.

Го­ло­ву­ю­чий та зас­туп­ник го­ло­ви прав­лін­ня ПрАТ “Ян­тарь” Олек­сандр Оноп­рі­єн­ко об­го­во­ри­ли си­ту­а­цію що­до об­слу­го­ву­ван­ня ба­га­то­по­вер­хів­ки №211 на вул. Шев­чен­ка, меш­кан­ці якої перебувають на пе­ре­хід­но­му шля­ху но­вої фор­ми влас­нос­ті – ство­рен­ня жит­ло­во­го ко­о­пе­ра­ти­ву.

Вра­хо­ву­ю­чи про­хан­ня го­ло­ви та чле­нів ОСББ “Січ” з вул. Сі­чо­ва, 25 і зва­жа­ю­чи на зно­ше­ність сміт­тє­вих ба­ків, на­чаль­ник УЖКГ Олек­сандр Фло­рен­ко та Олег Мас­ло дій­шли зго­ди, що їх тре­ба за­мі­ни­ти 30-а но­ви­ми.

Читайте також: