ДП “Златодар” запустив сонячну електростанцію

Дер­жав­не під­при­ємс­тво “Зла­то­дар”, що вхо­дить в сис­те­му Дер­жре­зер­ву, за­пус­ти­ло со­няч­ну елек­тро­стан­цію. Уро­чис­те від­крит­тя ус­та­нов­ки та старт її ро­бо­ти від­бу­ли­ся 8 груд­ня. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жав­но­го агентс­тва ре­зер­ву Ук­ра­ї­ни Ва­дим Мо­сій­чук.

Ус­та­нов­ка скла­да­єть­ся з 280 мо­ду­лів за­галь­ною по­туж­ніс­тю – 7,5 тис. кВт/год в мі­сяць або май­же 89 тис. кВт/год. елек­тро­­енер­гії на рік. У гро­шо­во­му ек­ві­ва­лен­ті це дасть мож­ли­вість еко­но­мії по­над 200 тис. грн на рік.

 – Це – чу­до­ва ро­бо­та та пре­крас­ний ре­зуль­тат. Дя­ку­ю­чи ге­не­раль­но­му ди­рек­то­ру ДП “Зла­то­дар” Ва­ле­рі­є­ві Бур­каць­ко­му, ми не ли­ше оп­ти­мі­зу­є­мо вит­рат­ну час­ти­ну ді­яль­нос­ті під­при­єм­с­тва, а й вкот­ре до­ве­ли, що дер­жав­ні під­при­ємс­тва здат­ні йти в но­гу з ча­сом та бу­ти ефек­тив­ни­ми. По­ка­зо­во, що всі за­хо­ди бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но за влас­ний кошт. Ми та­кож ро­зу­мі­є­мо, що за енер­го­е­фек­тив­ніс­тю май­бут­нє, і в ар­се­на­лі на­ших під­при­ємств є ве­ли­кі пло­щі да­хів, на яких теж мож­на роз­мі­щу­ва­ти со­няч­ні па­не­лі. Більше то­го, ми від­кри­ті до спів­пра­ці з ін­вес­то­ра­ми й у нап­рям­ку ви­го­тов­лен­ня цих па­не­лей під­при­ємс­тва­ми Дер­жре­зер­ву”, – за­у­ва­жив го­ло­ва Вадим Мосійчук.

За­га­лом, 2017 рік у Дер­жре­зер­ві ого­ло­ше­но ро­ком мо­дер­ні­за­ції по всій сис­те­мі. Го­лов­ним зав­дан­ням у цьо­му нап­рям­ку виз­на­че­но впро­вад­жен­ня ком­плек­сних енер­го­е­фек­тив­них рі­шень.

– Со­няч­на стан­ція – це один з ета­пів, що до­по­ма­га­ти­ме зро­би­ти ді­яль­ність під­при­ємс­тва ще ефек­тив­нішою. У най­ближ­чих пла­нах – мо­дер­ні­за­ція мли­на. А для за­пус­ку пов­но­цін­них по­туж­нос­тей з пе­ре­роб­ки зер­на та ви­го­тов­лен­ня бо­рош­на нам та­кож ста­не у на­го­ді со­няч­на елек­трос­тан­ція, – про­ко­мен­ту­вав Ва­ле­рій Бур­каць­кий.

На це­ре­мо­нії уро­чис­то­го від­крит­тя та за­пус­ку ро­бо­ти со­няч­ної елек­трос­тан­ції бу­ли при­сут­ні пред­став­ни­ки цен­траль­но­го апа­ра­ту та під­при­ємств Дер­жре­зер­ву, Дер­жав­но­го агентс­тва з енер­го­е­фек­тив­нос­ті та енер­го­з­бе­ре­жен­ня Ук­ра­ї­ни, місь­кої ра­ди, Чер­кась­кої ОДА.

За матеріалами тижневика “Златокрай”

(№50 від 14.12.2017 р.)