Ялинка на площі, “холодне” асфальтування, вивезення сміття: нарада комунальників від 6 грудня

На тра­ди­цій­но­му зіб­ран­ні ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб міс­та пер­ший зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Олег Мас­ло по­ін­фор­му­вав при­сут­ніх про на­ра­ду в об­лас­ній дер­жад­мі­ніс­тра­ції за учас­ті го­ло­ви ОДА Юрія Тка­чен­ка, у ро­бо­ті якої він брав участь. Се­ред пи­тань, що роз­гля­да­ли­ся, – вста­нов­лен­ня ва­го­вих ком­плек­сів для ба­га­то­тон­наж­них ав­то на Лі­во­бе­реж­жі Чер­ка­щи­ни. На­йі­мо­вір­ні­ше, во­ни бу­дуть роз­та­шо­ва­ні бі­ля КПП Зо­ло­то­но­ші, – повідомляє тижневик “Златокрай” (№49 від 7.12.2017 р.)

У міс­ті стар­ту­ва­ли “ялин­ко­ві ба­за­ри”. То­му пред­став­ни­ку УЖКГ го­ло­ву­ю­чий до­ру­чив здій­сню­ва­ти кон­троль за ор­га­ні­за­ці­єю тор­гів­лі но­во­річ­ни­ми де­рев­ця­ми. “Не­діль­ний” ри­нок на Бла­го­ві­щенсь­кій – єди­не міс­це, де під­при­єм­ці ма­ють пра­во про­да­ва­ти цей то­вар.

Олег Мас­ло спіль­но з очіль­ни­ком ПрАТ “Зо­ло­то­но­ша­рем­буд” Во­ло­ди­ми­ром Клі­мо­вим виз­на­чи­ли чер­го­вість ву­лиць, на яких здій­сню­ва­ти­меть­ся ас­фаль­ту­ван­ня “хо­лод­ним” ме­то­дом. Піс­ля те­ле­фон­но­го сиг­на­лу до­ро­жньої по­лі­ції, з вра­ху­ван­ням вста­нов­лен­ня за го­ди­ну плю­со­вої тем­пе­ра­ту­ри, бу­ло ви­рі­ше­но по­си­па­ти про­б­лем­ні ді­лянки до­ріг у міс­ті. За словами ди­рек­то­ра ТОВ “380 В” Вла­дис­ла­ва Вос­ко­ло­ви­ча, енер­ге­ти­ки пра­цю­ють над ос­віт­лен­ням пар­ку Не­ве­ровсь­ко­го та до­по­ма­га­ють ко­му­наль­ни­кам у мон­ту­ван­ні го­лов­ної ялин­ки міс­та.

Як по­ві­до­мив ке­рів­ник ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва Сер­гій Куз­нє­цов, на­ра­зі за­ли­ша­єть­ся проб­лем­ним ви­ве­зен­ня сміт­тя з кон­тей­нер­но­го май­дан­чи­ка на вул. Ба­ха, 90. Не за­ра­ди­ли си­ту­а­ції й до­дат­ко­во вста­нов­ле­ний ве­ли­ко­га­ба­рит­ний кон­тей­нер, ок­рім чо­ти­рьох пос­тій­них, й ви­віз ТПВ у ви­хід­ний день – у не­ді­лю: те­ри­то­рія нав­круг ба­ків зно­ву бу­ла за­ки­да­на па­ке­та­ми, а за­пов­не­ни­ми бу­ли ли­ше 2 з них. То­му де­пу­та­ти Вік­тор Жор­но­вий та Ва­лен­ти­на Бо­чен­ко­ва іні­ці­ю­ва­ли про­ве­ден­ня су­бот­ни­ка та роз­’яс­ню­валь­ної ро­бо­ти се­ред на­се­лен­ня. Ана­ло­гіч­на си­ту­а­ція скла­ла­ся й на вул. 23 Ве­рес­ня, 90. З 28 лис­то­па­да по 2 груд­ня без­кош­тов­но ви­ве­зе­но 132 ван­таж­них ав­то­мо­бі­лі рос­лин­них реш­ток та гіл­ля з ву­лиць: Обу­хо­ва, Се­ме­нівсь­ка, Ко­заць­ка, Крас­но­гірсь­ка, По­ла­тай­ло, Ва­си­ля Си­мо­нен­ка, Пар­ко­ва, Ба­ра­ба­шівсь­ка, буль­вар Ба­ха, Мо­нас­тирсь­ка, Нек­ра­со­ва, Наф­то­ба­зівсь­ка, Ти­ха, П. Лу­мум­би, Тро­їць­ка. На чер­зі – вул. Ш. Рус­та­ве­лі, І. Бо­гу­на, Не­ве­ров­ско­го. Ця ак­ція – од­но­ра­зо­ва, то­му меш­кан­ці очи­ще­них ву­лиць на­да­лі по­вин­ні ви­во­зи­ти не­пот­ріб за влас­ні кош­ти. Скла­де­не сміт­тя та ТПВ на уз­біч­чях – по­ру­шен­ня пра­вил бла­го­ус­трою, за яке ко­жен нес­ти­ме ад­мі­ніс­тра­тив­ну від­по­ві­даль­ність.

Го­ло­ва прав­лін­ня ПрАТ “Ян­тарь” Во­ло­ди­мир Гон­чар на­го­ло­сив, що тех­ні­ка то­ва­рис­тва не роз­чи­ща­ти­ме дво­ро­ві за­їз­ди ба­га­то­по­вер­хі­вок, як­що во­ни бу­дуть зас­тав­ле­ні ав­то­мо­бі­ля­ми.

Читайте також: