Соціальне таксі: хто зможе ним користуватися?

Зо­ло­то­но­ша з 2016 ро­ку бе­ре участь у пі­лот­но­му про­ек­ті “Со­ці­аль­не так­сі”. У ве­рес­ні бла­го­дій­на ор­га­ні­за­ція “Фонд ро­ди­ни Не­чи­тай­ло” спіль­но з де­пар­та­мен­том со­ці­аль­но­го за­хис­ту Чер­кась­кої ОДА в рам­ках ре­а­лі­за­ції про­ек­ту “Со­ці­аль­ні пе­ре­ве­зен­ня Чер­ка­щи­ни” ого­ло­си­ли тен­дер на за­ку­пів­лю ав­то­мо­бі­ля та ус­тат­ку­ван­ня для пе­ре­об­лад­нан­ня тран­спор­тних за­со­бів. У ре­зуль­та­ті та­кої спів­пра­ці на­ше міс­то от­ри­ма­ло ав­то­мо­біль, спе­ці­аль­но об­лад­на­ний під­йом­ни­ка­ми для ком­фор­тно­го пе­ре­ве­зен­ня лю­дей на віз­ках, клі­мат­кон­тро­лем. Ок­рім Зо­ло­то­но­ші, со­ці­аль­не так­сі з’я­вить­ся у Чер­ка­сах, Ума­ні та Чор­но­баї. Оби­ра­ли міс­та, які го­то­ві роз­ви­ва­ти­ся, впро­вад­жу­ва­ти но­ві про­ек­ти. Зо­ло­то­нісь­ка місь­ка вла­да від­кри­та до спів­пра­ці, спів­фі­нан­су­ван­ня, по­даль­шо­го роз­вит­ку та но­вих со­ці­аль­них про­ек­тів.

За сло­ва­ми ди­рек­то­ра Цен­тру соц­до­по­мо­ги, за яким зак­ріп­ле­но ав­то­мо­біль, Люд­ми­ли Не­лі­ної, у пов­но­му ре­жи­мі со­ці­аль­не так­сі зап­ра­цює у січ­ні 2018 ро­ку. До цьо­го ча­су бу­дуть роз­роб­ле­ні та­ри­фи на плат­ні пос­лу­ги, 50% яких – вит­ра­ти з місь­ко­го бюд­же­ту, ого­ло­ше­ні но­ме­ри ста­ці­о­нар­них і мо­біль­них те­ле­фо­нів для йо­го вик­ли­ку. На без­кош­тов­ній ос­но­ві ко­рис­ту­ва­ти­ся пе­ре­ве­зен­ня­ми со­ці­аль­но­го так­сі змо­жуть ді­ти-ін­ва­лі­ди та осо­би з гру­пою ін­ва­лід­нос­ті, кот­рі не здат­ні са­мос­тій­но ру­ха­ти­ся. Та­кож це ав­то об­слу­го­ву­ва­ти­ме ін­ва­лі­дів з ін­ши­ми зах­во­рю­ван­ня­ми, яким за вис­нов­ком лі­ка­ря пот­рі­бен суп­ро­від, і осо­би з проб­ле­ма­ми опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту, кот­рі не ма­ють ін­ва­лід­нос­ті. Обу­мов­ле­на і ме­та по­їз­дки – до лі­ку­валь­них зак­ла­дів, до бан­ківсь­ких ус­та­нов, від­ві­ду­ван­ня но­та­рі­у­са чи су­до­вих за­сі­дань.

За матеріалами тижневика “Златокрай”

(№49 від 7.12.2017 р.)

Читайте також: