Юні золотоніські шахісти вибороли друге місце на обласних змаганнях

15 лис­то­па­да у ша­хо­во­му клу­бі “Гам­біт” (гім­на­зія іме­ні С. Д. Скля­рен­ка) від­бу­ли­ся місь­кі зма­ган­ня із ша­хів та ша­шок.

У ша­хо­во­му тур­ні­рі в осо­бис­тій пер­шос­ті пе­ре­мож­ця­ми ста­ли Рос­тис­лав Гон­ча­рен­ко (зош №3) та Да­ри­на Ко­бець (гім­на­зія); дру­гі міс­ця ви­бо­ро­ли Вла­дис­ла­ва Грінь­ко (зош №3) та Вла­дис­лав По­пов (гім­на­зія); тре­ті – Вла­дис­лав Ша­по­вал та Оле­на Си­до­рець (зош №6). У ко­ман­дній пер­шос­ті зош №3 та гім­на­зія наб­ра­ли од­на­ко­ву кіль­кість очок і ли­ше за до­дат­ко­ви­ми по­каз­ни­ка­ми пер­ша з них за­во­ю­ва­ла пер­ше міс­це, тре­тє – у зош №6.

У шаш­ко­вих зма­ган­нях пе­ре­мо­гу здо­бу­ла ко­ман­да гім­на­зії (Аве­тік Ару­тю­нян та Ва­ле­рія Бу­лих). Дру­гою ста­ла зош №3 (Вла­дис­лав Яган та Ін­на Чи­жик), тре­тє міс­це по­ді­ли­ли зош №5 і №6. В осо­бис­тій пер­шос­ті се­ред хлоп­ців на пер­шо­му міс­ці – Аве­тік Ару­тю­нян; дру­ге по­ді­ли­ли Вла­дис­лав Яган та Вла­дис­лав Щер­ба­чен­ко. Се­ред дів­чат пе­ре­мож­ця­ми ста­ли Ва­ле­рія Бу­лих – 1-е, Ін­на Чи­жик (зош №3), Алі­на Бой­ко (зош №5) та Вік­то­рія Ки­коть (сш №1) по­ді­ли­ли 2 міс­це.

18 лис­то­па­да збір­на Зо­ло­то­но­ші се­ред 24 ко­манд бра­ла участь в об­лас­них зма­ган­нях із ша­хів та ша­шок, які про­хо­ди­ли у Чер­ка­сах. На­ше міс­то пред­став­ля­ли ша­хіс­ти – Рос­тис­лав Гон­ча­рен­ко і Да­ри­на Ко­бець та шашкіс­ти – Аве­тік Ару­тю­нян і Ва­ле­рія Бу­лих. Рос­тис­лав Гон­ча­рен­ко став аб­со­лют­ним чем­пі­о­ном, пе­ре­міг­ши всіх су­пер­ни­ків. Це – вже де­ся­та пе­ре­мо­га юно­го ша­хіс­та в об­лас­них чем­пі­о­на­тах. У ці­ло­му місь­ка ко­ман­да ви­бо­ро­ла дру­ге за­галь­не міс­це, що є ре­зуль­та­том пра­ці вчи­те­лів фі­зич­ної куль­ту­ри: Во­ло­ди­ми­ра Та­ра­нен­ка (зош №3), Андрія Чо­по­ро­ва та Віктора Шам­рая (гім­на­зія).

За матеріалами тижневика “Златокрай”

(№48 від 30.11.2017 р.)