Перший привіт зими, додаткові контейнери: нарада комунальників від 29 листопада [ФОТО]

На­ра­да ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб міс­та, що тра­ди­цій­но про­хо­дить у ро­бо­чо­му рус­лі, минулої се­ре­ди ма­ла нап­ру­же­ний ха­рак­тер, і, не при­хо­ву­ю­чи емо­цій, по­са­дов­ці ви­слов­лю­ва­ли­ся на під­ви­ще­них то­нах, – повідомляє тижневик “Златокрай” у №48 від 30.11.2017р.

При­чи­ною став “рап­то­вий” при­хід зи­ми, яку че­ка­ли, го­ту­ва­ли­ся, але во­на, як зав­жди, зас­та­ла всіх зне­наць­ка. І як нас­лі­док – міс­то за­ли­ши­ло­ся без гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту, який не зміг ви­ї­ха­ти з АТП че­рез оже­ле­ди­цю. Ке­ру­вав ро­бо­тою зіб­ран­ня пер­ший зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Олег Мас­ло. На на­ра­ді був при­сут­ній ди­рек­тор ав­тот­ран­спор­тно­го під­при­ємс­тва Во­ло­ди­мир Кузь­мен­ко, сек­ре­тар місь­кої ра­ди На­та­лія Сьо­мак, на­чаль­ник уп­рав­лін­ня еко­но­мі­ки Вік­то­рія Ос­трог­ла­зо­ва.

Не знаю, чи по­вер­нуть втра­че­ні нер­ви че­рез за­піз­нен­ня на ро­бо­ту, шко­лу, са­до­чок тим, хто в ав­раль­но­му ре­жи­мі шу­кав ви­хід із си­ту­а­ції, але го­лов­на при­чи­на, як за­у­ва­жив Олег Мас­ло, в не­уз­год­же­нос­ті дій ке­рів­ни­ків усіх ла­нок. Від­по­ві­даль­нос­ті за тран­спор­тний ко­лапс ніх­то із се­бе не зні­мав. Пра­ців­ни­ки ав­то­мо­біль­ної служ­би Зо­ло­то­нісь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції не спра­цю­ва­ли вчас­но. Ке­рів­ниц­тво ав­то­пар­ку не за­без­пе­чи­ло за­ве­зен­ня по­си­паль­ної су­мі­ші для спус­ку на вул. Обу­хо­ва. Спец­тран­спорт ПрАТ “Зо­ло­то­но­ша­рем­буд” виїхав по­си­па­ти ву­ли­ці за­піз­но, до то­го ж, один з ав­томобілів вий­шов з ла­ду. Тро­ту­а­ри та дво­ро­ві за­їз­ди за­ли­ша­ли­ся слизь­ки­ми че­рез брак ро­біт­ни­ків у КП “Місь­кий во­до­ка­нал” та ПрАТ “Ян­тарь”. Та всі ці об­’єк­тив­ні і суб­’єк­тив­ні при­чи­ни не мог­ли згла­ди­ти людсь­ко­го обу­рен­ня. Мож­ли­во, са­ме ця си­ту­а­ція ста­не доб­рим уро­ком для всіх керманичів – дос­від­че­них і но­вач­ків, і міс­тя­ни бу­дуть зас­тра­хо­ва­ні від по­діб­но­го. Ад­же по­пе­ре­ду – зи­ма, і спрог­но­зу­ва­ти її виб­ри­ки не під си­лу ні­я­ким си­ноп­ти­кам.

За сло­ва­ми очіль­ни­ка “Зо­ло­то­но­ша­рем­буд” Во­ло­ди­ми­ра Клі­мо­ва, на­ра­зі на під­при­ємс­тві за­го­тов­ле­но 800 тонн пі­ща­но-со­ля­ної су­мі­ші, у про­це­сі ви­го­тов­лен­ня – ще 400.

Не ря­ту­ють від пе­ре­за­ван­та­жен­ня по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми те­ри­то­рію у ра­йо­ні вул. Ба­ха, 90, до якої “прив­’я­за­ні” 5 ба­га­то­по­вер­хі­вок та при­ват­ний сек­тор, й до­дат­ко­ві ба­ки, і на­віть но­вий га­ба­рит­ний кон­тей­нер. Се­ред про­по­зи­цій – вста­нов­лен­ня ос­віт­лен­ня та до­дат­ко­во­го кон­тей­не­ра на ви­хід­ні. Для опе­ра­тив­но­го при­йо­му по­ві­дом­лень про ви­ник­нен­ня ава­рій­них си­ту­а­цій на ме­ре­жах во­до­пос­та­чан­ня та во­до­від­ве­ден­ня у ко­му­наль­но­му під­при­ємс­тві вве­де­но до­дат­ко­вий мо­біль­ний но­мер: 097-105-03-87.

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ТОВ “380 В” Вла­дис­ла­ва Вос­ко­ло­ви­ча, ос­ві­ти­ти за­їзд до ди­тя­чо­го са­доч­ка “Со­неч­ко” з бо­ку вул. Чер­кась­кої тех­ніч­но не­мож­ли­во. Як ва­рі­ант – ос­віт­лен­ня те­ри­то­рії від вул. Бла­го­ві­щенсь­ка, але ці ро­бо­ти бу­дуть ви­ко­на­ні у 2018 ро­ці.

На­чаль­ник уп­рав­лін­ня ЖКГ Олек­сандр Фло­рен­ко на­го­ло­сив, що при­лег­лу до об­’єк­тів гос­по­да­рю­ван­ня те­ри­то­рію – тро­ту­а­ри – по­вин­ні при­би­ра­ти від сні­гу і льо­ду при­ват­ні під­при­єм­ці. Та­кож, за йо­го сло­ва­ми, УЖКГ за­без­пе­чить ді­лян­ку ава­рій­но­го шля­ху по вул. Шев­чен­ка бі­ля ко­лек­то­ра по­пе­ред­жу­валь­ни­ми до­рож­ні­ми зна­ка­ми, ос­кіль­ки за­мов­ник ро­біт – КП “Місь­кий во­до­ка­нал” – са­мо­у­су­нув­ся від за­без­пе­чен­ня без­печ­но­го ру­ху тран­спор­ту. Зно­ву гос­тро сто­я­ла проб­ле­ма від­шко­ду­ван­ня дер­жа­вою кош­тів під­при­ємс­твам-на­да­ва­чам пос­луг – “Місь­кво­до­ка­на­лу” та ПрАТ “Ян­тарь”, але цьо­го ра­зу з’я­ви­ла­ся на­дія на її ви­рі­шен­ня зав­дя­ки на­чаль­ни­ку уп­рав­лін­ня пра­ці і соц­за­хис­ту на­се­лен­ня Те­тя­ні Лу­комсь­кій, кот­ра під­клю­чи­ла­ся до її усу­нення.

Читайте також: