Прибирання сміття, договори на вивезення, онлайн-звернення: нарада комунальників від 15 листопада

Знач­на час­ти­на ча­су на на­ра­ді ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них служб міс­та бу­ла від­ве­де­на проб­ле­мі при­би­ран­ня гіл­ля з квар­та­лів та но­вим умо­вам пе­ре­ук­ла­дан­ня до­го­во­рів на ви­ве­зен­ня ТПВ. Пер­ший зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви Олег Мас­ло, кот­рий заз­ви­чай ке­рує хо­дом зіб­ран­ня, за­у­ва­жив, що для ра­ці­о­наль­но­го ви­ко­рис­тан­ня тех­ні­ки і паль­но­го вар­то під­клю­ча­ти под­ріб­ню­вач гіл­ля.

На йо­го дум­ку прис­тав ди­рек­тор КП “Місь­кий во­до­ка­нал” Сер­гій Куз­нє­цов, який за­у­ва­жив, що у 7-ку­бо­ві кон­тей­не­ри лю­ди нак­ла­да­ють ма­ло не пов­ніс­тю по­ва­ле­ні де­ре­ва, як це бу­ло на вул. Ба­ха. А по­тім ще й скар­жать­ся міс­це­вим де­пу­та­там на по­ру­шен­ня гра­фі­ка ви­ве­зен­ня. У ра­ді­у­сі 500 мет­рів пос­тій­ної ло­ка­ції га­ба­рит­них ба­ків кон­тро­ле­ри “Во­до­ка­на­лу” бу­дуть пе­ре­о­фор­млю­ва­ти до­го­во­ри з на­се­лен­ням. Меш­кан­ці мік­ро­ра­йо­нів, кот­рі ма­ти­муть змо­гу ви­ки­да­ти по­бу­то­ві від­хо­ди щод­ня, а не раз у мі­сяць, пла­ти­ти­муть за та­ри­фа­ми для ба­га­то­по­вер­хі­вок – 18 гри­вень з осо­би, а не 12,73 грн з до­мо­во­ло­дін­ня. Ци­ми ву­ли­ця­ми вже не кур­су­ва­ти­муть сміт­тє­во­зи для под­вір­но­го збо­ру сміт­тя. По­ма­ран­че­ві ба­ки на пос­тій­ній ос­но­ві сто­я­ти­муть на вул. Ба­ха, 90, Лі­кар­ня­на, 7, Па­на­са Мир­но­го, Ми­ко­ли Не­го­ди, Чер­кась­ка, 85, Чер­кась­ка, 125. З 13-го лис­то­па­да ко­му­наль­ни­ки згід­но з по­пе­ре­дньою до­мов­ле­ніс­тю під час зус­трі­чей на квар­та­лах роз­по­ча­ли пов­тор­ний ак­цій­ний ви­віз рос­лин­них реш­ток. Ак­ція три­ва­ти­ме до 22 груд­ня. На кож­но­му квар­та­лі бу­дуть вста­нов­ле­ні по 5 кон­тей­не­рів. Їх­нє кон­крет­не роз­мі­щен­ня вка­за­ли го­ло­ви квар­тко­мів. У лис­то­па­ді: 14-15 – квар­тал №1,  17-20 – квар­тал №2, 22-23 – №3, 27-28 – №4.

До­го­вір з оди­но­ки­ми прес­та­рі­ли­ми ко­му­наль­не під­при­ємс­тво ук­ла­дає че­рез со­ці­аль­ну служ­бу – Центр соц­до­по­мо­ги, на об­слу­го­ву­ван­ні яко­го во­ни пе­ре­бу­ва­ють. У та­ких ви­пад­ках для не­міч­них пен­сі­о­не­рів пе­ред­ба­че­на уго­да – “Ви­ве­зен­ня по фак­ту”, тоб­то, по мі­рі на­ко­пи­чен­ня сміт­тя.

Олег Мас­ло анон­су­вав Ін­тер­нет-сайт “Си­ла Ін­тер­не­ту”, де міс­тя­ни за­ли­ша­ють свої скар­ги та про­по­зи­ції для швид­ко­го ре­а­гу­ван­ня вла­ди. Але він за­у­ва­жив, що як на ньо­му, так і на “га­ря­чій лі­нії” місь­ко­го го­ло­ви, зо­ло­то­ніс­ці по­вин­ні за­ли­ша­ти свої ко­ор­ди­на­ти для зво­рот­но­го зв’яз­ку. Го­ло­ву­ю­чий роз­по­вів про сва­віл­ля міс­тян, які пе­ре­тяг­ли сміт­тя з кла­до­ви­ща на вулиці Ми­ко­ли Не­го­ди на про­їж­джу час­ти­ну. Во­ни нес­ти­муть від­по­ві­даль­ність за ад­мі­ніс­тра­тив­не по­ру­шен­ня.

Ке­рів­ник ПрАТ “Зо­ло­то­но­ша­рем­буд” – ор­га­ні­за­ції, що зай­ма­єть­ся об­слу­го­ву­ван­ням до­ріг у міс­ті, Во­ло­ди­мир Клі­мов звер­нув­ся до пред­став­ни­ків УЖКГ з про­хан­ням роз­ро­би­ти гра­фік по­чер­го­вос­ті роз­чи­щен­ня від сні­гу та по­си­пан­ня. Він на­го­ло­сив, що са­ме від­по­від­но до ньо­го і тре­ба звіль­ня­ти ву­ли­ці від гіл­ля.

За матеріалами тижневика “Златокрай”