Працівників соціальної сфери відзначили з нагоди професійного свята [ФОТО]

На­пе­ре­дод­ні сво­го про­фе­сій­но­го свя­та ві­тан­ня від місь­ко­го го­ло­ви Ві­та­лія Вой­це­хівсь­ко­го, сек­ре­та­ря місь­кої ра­ди На­та­лії Сьо­мак, на­чаль­ни­ка уп­рав­лін­ня пра­ці та соц­сфе­ри Те­тя­ни Лу­комсь­кої і ди­рек­то­ра Цен­тру соц­до­по­мо­ги Люд­ми­ли Не­лі­ної прий­ма­ли пра­ців­ни­ки со­ці­аль­ної сфе­ри міс­та. Са­ме во­ни пок­ли­ка­ні зні­ма­ти гра­дус со­ці­аль­ної нап­ру­ги у міс­ті, са­ме на їх­ні пле­чі ля­га­ють тур­бо­ти про со­ці­аль­но не­за­хи­ще­них та обез­до­ле­них.

Гра­мо­та­ми та цін­ни­ми по­да­рун­ка­ми бу­ли від­зна­че­ні: соц­пра­ців­ник Іри­на Гар­тман, ме­дич­на сес­тра Оле­на Чеп­рас, зас­туп­ник за­ві­ду­ва­ча від­ді­лен­ня со­ці­аль­но-по­бу­то­вої адап­та­ції Іри­на Яко­вен­ко, на­чаль­ник від­ді­лу пра­ці Лю­бов Сот­ник, на­чаль­ник від­ді­лу пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го об­лі­ку піль­го­вих ка­те­го­рій на­се­лен­ня Ма­ри­на Рез­ні­чен­ко, зас­туп­ник на­чаль­ни­ка від­ді­лу гро­шо­вих вип­лат і ком­пен­са­цій Ін­на Жиг­ла­то­ва, го­лов­ний спе­ці­а­ліст цьо­го від­ді­лу Ва­лен­ти­на Сер­гі­єць. Гра­мо­тою об­лас­ної проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків со­ці­аль­ної сфе­ри на­го­род­же­на Оле­на Омель­чик за участь у кон­кур­сі ви­ши­вок.

За матеріалами тижневика “Златокрай”

Читайте також: