Адмінпорушники продовжують сплачувати штрафи

10 лис­то­па­да від­бу­ло­ся чер­го­ве за­сі­дан­ня ад­мі­ніс­тра­тив­ної ко­мі­сії при місь­кви­кон­ко­мі під очіль­ниц­твом пер­шо­го зас­туп­ни­ка місь­ко­го го­ло­ви Оле­га Мас­ла, на яко­му роз­гля­да­ли­ся чо­ти­ри ад­мі­ніс­тра­тив­ні спра­ви що­до по­руш­ни­ків пра­вил бла­го­ус­трою та ух­ва­ле­ні від­по­від­ні рі­шен­ня.

За день до цьо­го, в обід­ню по­ру, на те­ри­то­рії по­меш­кан­ня по вул. Чер­кась­ка, у без­по­се­ред­ній близь­кос­ті до гім­на­зії ім. С. Д. Скля­рен­ка, зо­ло­то­ні­сець Сер­гій П. здій­сню­вав спа­лю­ван­ня рос­лин­них реш­ток та опа­ло­го лис­тя. Зва­жа­ю­чи на ни­ніш­ню сльо­та­ву по­го­ду, мож­на тіль­ки уя­ви­ти, яке за­дим­лен­ня мік­ро­ра­йо­ну він міг спри­чи­ни­ти. Хо­ча, чо­му ж уя­ви­ти? По­ди­віть­ся на крас­но­мов­ну світ­ли­ну з міс­ця по­дії.

На зіб­ран­ні по­руш­ник роз­ка­ю­вав­ся у сво­є­му не­об­ду­ма­но­му вчин­ку. Ко­мі­сія од­но­го­лос­но ви­рі­ши­ла нак­лас­ти на па­лія мі­ні­маль­ний штраф – 340 гри­вень.

19 жов­тня, близь­ко 17-ї го­ди­ни, у Чер­ка­сах, на ро­зі ву­лиць Го­го­ля та Смі­лянсь­ка, меш­ка­нець на­шо­го міс­та Сул­тан Б. тор­гу­вав пос­тіль­ною бі­лиз­ною у нев­ста­нов­ле­но­му для цьо­го міс­ці, чим по­ру­шив п. 3.1.11 Пра­вил бла­го­ус­трою те­ри­то­рії м. Чер­ка­си. По­руш­ник сво­є­час­но по­ві­дом­ле­ний  про міс­це і час роз­гля­ду спра­ви, але на за­сі­дан­ня ад­мін­ко­мі­сії не прий­шов. То­му спра­ва роз­гля­да­ла­ся без йо­го учас­ті. Як ре­зуль­тат – за вчи­нен­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 152 КУпАП, має вик­лас­ти зі сво­єї ки­ше­ні 1360 грн.

13 ве­рес­ня 2017 ро­ку Ру­са­лі­на С. на­ро­ди­ла ди­ти­ну, а звер­ну­ла­ся до Зо­ло­то­нісь­ко­го місь­ко­го від­ді­лу ДРАЦС ГТУЮ у Чер­кась­кій об­лас­ті для ре­єс­тра­ції її на­род­жен­ня ли­ше 17 жов­тня, що пе­ре­ви­щує мі­сяч­ний тер­мін, пе­ред­ба­че­ний ст. 144 Сі­мей­но­го Ко­дек­су Ук­ра­ї­ни. На за­сі­дан­ні ад­мін­ко­мі­сії во­на по­яс­ни­ла, що дог­ля­да­ла хво­ру ро­дич­ку і про­пус­ти­ла стро­ки  ре­єс­тра­ції но­во­на­род­же­ної. Жін­ка має спла­ти­ти штраф у роз­мі­рі від од­но­го до трьох не­о­по­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян – 34 грн.

Ще 17 сер­пня Рус­там П. на лот­ку ТОВ “Ком­форт” здій­сню­вав тор­гів­лю про­дук­та­ми хар­чу­ван­ня у м. Бі­ла Цер­ква без ме­дич­ної кар­тки, тоб­то, знех­ту­вав пра­ви­ла­ми тор­гів­лі на рин­ках. По­руш­ник сво­є­час­но був по­ін­фор­мо­ва­ний про міс­це і час роз­гля­ду спра­ви, од­нак не вва­жав за пот­ріб­не бу­ти при­сут­нім на ад­мін­ко­мі­сії. За вчи­нен­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 159 КУ­пАП, на Рус­та­ма нак­ла­де­но ад­мі­ніс­тра­тив­не стяг­нен­ня у роз­мі­рі від од­но­го до трьох не­о­по­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян – 51 грн.

За матеріалами тижневика “Златокрай”

Читайте також: