Маслоробний комбінат відкрив оновлений цех [ФОТО]

У день свя­тих бра­тів Кузь­ми і Дем­’я­на на Зо­ло­то­нісь­ко­му мас­ло­роб­но­му ком­бі­на­ті від­бу­ло­ся уро­чис­те від­крит­тя ре­конс­тру­йо­ва­но­го мас­ло­роб­но­го це­ху. Є ба­га­то тра­ди­цій і прик­мет, пов­’я­за­них з цим цер­ков­ним свя­том, але од­на з них при­га­да­ла­ся під час уро­чис­тос­тей на під­при­ємс­тві. Заз­ви­чай вве­че­рі цьо­го дня сіль­ська мо­лодь зби­ра­ла­ся ра­зом: дів­ча­та сма­жи­ли або ва­ри­ли ку­рей, а хлоп­ці час­ту­ва­ли їх на­лив­кою та жар­то­ма виз­на­ча­ли, чия кур­ка смач­ні­ша. Так бу­ло й на про­мис­ло­во­му гі­ган­ті, ко­ли ко­ле­ги го­ло­ви прав­лін­ня Вла­дис­ла­ва Ку­лі­ні­ча – ди­рек­то­ри під­при­ємств гру­пи ком­па­ній “Мо­лоч­ний альянс” – де­гус­ту­ва­ли ви­со­ко­я­кіс­не за­паш­не зо­ло­то­нісь­ке мас­ло і спе­ре­ча­ли­ся, чиє смач­ні­ше. Зви­чай­но, це бу­ло жар­то­ма, ос­кіль­ки, як роз­по­вів го­ло­ва наг­ля­до­вої ра­ди АТ “Мо­лоч­ний альянс” Сер­гій Вов­чен­ко, під мар­кою “Зо­ло­то­нісь­ке” цей про­дукт мо­жуть ви­пус­ка­ти на будь-яко­му під­при­єм­стві аг­ро­хол­дин­гу: чи то в Пи­ря­ти­ні, чи в Яго­ти­ні.

Пе­ре­рі­за­ю­чи стріч­ку до осу­час­не­но­го мас­ло­це­ху, Сер­гій Вовченко за­у­ва­жив, що в йо­го ре­конс­трук­цію вкла­де­но близь­ко 6 млн грн. Май­же 5 ро­ків на ньо­му ви­сі­ла таб­лич­ка “Цех на ре­конс­трук­ції” і тіль­ки зав­дя­ки на­по­лег­ли­вос­ті та гос­по­дарсь­ко­му під­хо­ду ке­рів­ни­ка, зас­лу­же­но­го пра­ців­ни­ка про­мис­ло­вос­ті Вла­дис­ла­ва Ку­лі­ні­ча від­ни­ні над вхо­дом з’я­ви­ла­ся пос­тій­на – “Мас­ло­цех”.

Нез­ва­жа­ю­чи на ве­ли­ку кіль­кість гос­тей, тут пов­ним хо­дом ки­пі­ла ро­бо­та. На од­ній лі­нії па­ку­ва­ло­ся мас­ло у звич­ну і рід­ну для ока об­гор­тку “Зла­ток­рай”, на ін­шій, що роз­га­лу­жу­ва­ла­ся на 2 ру­ка­ви, фа­су­ва­ло­ся у ко­роб­ки ва­гою 20 кг. Го­ло­ва наг­ля­до­вої ра­ди з вдяч­ніс­тю по­тис­нув ру­ки без­по­се­ред­нім ре­фор­ма­то­рам це­ху, які вті­ли­ли за­дум­ку ке­рів­ни­ка і зро­би­ли з ньо­го “ля­леч­ку”.

За сло­ва­ми Вла­дис­ла­ва Ку­лі­ні­ча, про­дук­ція зо­ло­то­нісь­ких мас­ло­ро­бів пос­та­ча­єть­ся у 41 кра­ї­ну сві­ту. Піс­ля  не­що­да­вньо­го ві­зи­ту сін­га­пурсь­ких гос­тей, які за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ни­ми рів­нем під­при­ємс­тва та йо­го ви­роб­ни­чи­ми по­туж­нос­тя­ми, імід­жем на між­на­род­но­му рин­ку, є на­дія, що ри­нок збу­ту роз­ши­рить свою ге­ог­ра­фію. За ос­тан­ні 10 мі­ся­ців пе­ре­роб­ле­но100 тис. тонн си­ро­ви­ни: 79 тис. тонн мо­ло­ка, 8,5 тис. тонн об­ра­ту, 11 тис. 600 тонн підзгу­ще­ної си­ро­ват­ки і 40 тис. тонн вер­шків. Ви­роб­ле­но про­дук­ції – 6 тис. 700 тонн сир­но­го про­дук­ту, 5 тис. 50 тонн мо­ло­ка, 2 660 тонн мас­ла, 333 тон­ни м’я­ко­го си­ру – на су­му 996 млн грн. При цьо­му ви­пуск мас­ла зріс на 60%, а си­ро­ват­ки – на 40%. Ке­рів­ник з гор­діс­тю від­зна­чив, що 3-мі­сяч­ну ре­конс­трук­цію мас­ло­це­ху про­ве­ли спе­ці­а­ліс­ти під­при­ємс­тва без за­лу­чен­ня сто­ро­нньої ро­бо­чої си­ли. Участь у йо­го онов­лен­ні бра­ли фа­хів­ці ін­же­нер­но-тех­ніч­ної та тех­но­ло­гіч­ної служ­би на чо­лі з го­лов­ним ін­же­не­ром Ана­то­лі­єм Стро­ка­нем, на­чаль­ни­ком ви­роб­ниц­тва Те­тя­ною Гон­зою, го­лов­ним ме­ха­ні­ком В’я­чес­ла­вом  Ящен­ком, го­лов­ним енер­ге­ти­ком Юрі­єм Зін­чен­ком, го­лов­ним мет­ро­ло­гом Во­ло­ди­ми­ром Вер­хо­льо­том, ін­же­не­ром-бу­ді­вель­ни­ком Ва­си­лем Яку­бен­ком, вкла­да­ю­чи все своє вмін­ня і душу.

Під час ог­ля­до­вої ек­скур­сії під­при­ємс­твом-гі­ган­том Ві­та­лій Ку­лі­ніч про­де­монс­тру­вав єди­ну в Ук­ра­ї­ні фа­су­валь­ну ма­ши­ну, де всі опе­ра­ції з упа­ков­ки су­хої про­дук­ції ви­ко­ну­ють­ся ав­то­ма­тич­но. Без зас­то­су­ван­ня ро­бо­чої си­ли по­да­ють­ся па­пе­ро­ві міш­ки з по­лі­е­ти­ле­но­вою вклад­кою все­ре­ди­ні, на­пов­ню­ють­ся, зва­жу­ють­ся, від­смок­ту­єть­ся по­віт­ря, за­па­ю­єть­ся вклад­ка і за­ши­ва­єть­ся ос­нов­на та­ра. По­тім 25-кі­лог­ра­мо­ві міш­ки тран­спор­те­ром по­да­ють­ся на ме­та­ло­дек­тор і – в склад. При тем­пе­ра­ту­рі +10 С су­ха про­дук­ція мо­же збе­рі­га­ти­ся про­тя­гом ро­ку, не втра­ча­ю­чи сво­єї якос­ті. У зи­мо­вий пе­рі­од, ко­ли па­дає ви­роб­ниц­тво мо­ло­ка, во­на ви­ко­рис­то­ву­єть­ся для ви­го­тов­лен­ня про­дук­ції згід­но із за­мов­лен­ням рин­ку. Для за­без­пе­чен­ня без­пе­ре­бій­ної ро­бо­ти Зо­ло­то­нісь­ко­го мас­ло­ком­бі­на­ту за­го­тів­ля мо­ло­ка про­во­дить­ся на те­ри­то­рії 5-и об­лас­тей Ук­ра­ї­ни. Та­кож пос­та­чаль­ни­ка­ми ці­єї си­ро­ви­ни є Трос­тя­нець­кий (Він­нич­чи­на) та Но­во­ар­хан­гель­ський (Кі­ро­вог­рад­щи­на) мо­ло­ко­за­во­ди.

Про­тя­гом бри­фін­гу Вла­дис­лав Ку­лі­ніч, Сер­гій Вов­чен­ко та го­ло­ва ра­ди ди­рек­то­рів ГК “Мо­лоч­ний альянс” Сер­гій Ка­лі­бе­ров від­по­ві­ли на ряд за­пи­тань жур­на­ліс­тів. “Ми на­ма­га­є­мо­ся вес­ти опе­ра­тив­ну і ефек­тив­ну ко­му­ні­ка­цію як з іс­ну­ю­чи­ми пар­тне­ра­ми та спо­жи­ва­ча­ми, так і з по­тен­цій­ни­ми. І ви­ко­рис­то­ву­є­мо для цьо­го всі мож­ли­ві ка­на­ли та за­со­би. На­ша ком­па­нія пос­тій­но роз­ви­ва­єть­ся і на­ма­га­єть­ся ста­ва­ти кра­щою за всі­ма кри­те­рі­я­ми – від ви­роб­ниц­тва до збу­ту”, – заз­на­чив зок­ре­ма Сер­гій Ка­лі­бе­ров.

За матеріалами тижневика “Златокрай”