Благоустрій, правопорядок, довідки та субсидії: голови квартальних комітетів отримали від посадовців відповіді на свої питання

Висока активність, обізнаність, налаштованість на співпрацю з місцевою владою та готовність до сприймання та донесення мешканцям нової інформації – такими характеристики нині можна надати головам квартальних комітетів, котрі знову масово збиралися у стінах Міської ради минулого тижня.

Обговорювали очільники мікрорайонів питання комунальні, безпеки руху, діяльність правоохоронців та ще раз намагались зрозуміти і узгодити нову систему видачі довідок населенню.

Досить плід­но відбувся ді­а­лог з на­чаль­ни­ком УЖКГ Олек­сан­дром Фло­рен­ком, який роз­по­вів про ро­бо­ту но­во­го від­ді­лу кон­тро­лю за бла­го­ус­тро­єм. У цій струк­ту­рі всьо­го два пра­ців­ни­ки – на­чаль­ник Мак­сим Ан­ти­по­вич та го­лов­ний спе­ці­а­ліст Олек­сандр Го­ро­ди­нець. Слід­ку­ють за дот­ри­ман­ням пра­вил спі­віс­ну­ван­ня у міс­ті. Серед обов’язків зокрема – спонукання ке­рів­ни­ків під­при­ємств, при­ват­них під­при­єм­ців, меш­кан­ців ко­си­ти бур­’я­ни на при­лег­лій те­ри­то­рії, приби­ра­ти бу­ді­вель­не сміт­тя, не спа­лю­ва­ти су­хе листя то­що. Цілком нормальна європейська практика, котра, втім, доволі часто викликає немало претензій серед деяких містян.

Як по­ві­до­мив Флоренко, у шта­ті ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва є ли­ше чотири ко­са­рі, які не в змо­зі сво­є­час­но об­ко­шу­ва­ти всю те­ри­то­рію міс­та, то­му без до­по­мо­ги гро­ма­ди з ці­єю ро­бо­тою не впо­ра­ти­ся. По­ряд­ні гос­по­да­рі це ро­зу­мі­ють і їм не тре­ба на­га­ду­ва­ти про їх­ні пря­мі обов­’яз­ки, але є й та­кі, яким “до­по­ма­га­ють” ли­ше вру­че­ні при­пи­си та скла­де­ні про­то­ко­ли про штраф. Очіль­ни­ці квар­та­лів поп­ро­си­ли звер­ну­ти ува­гу на нес­ко­ше­ні ді­лян­ки. Мова йде ро­зу ву­лиць Го­го­ля – Ми­ко­ла­ївсь­ка, ділянки на Чер­кась­кій (бі­ля мос­ту), Ка­нівсь­кій, За­водсь­кій, Бла­го­ві­щенсь­кій (бі­ля не­діль­но­го рин­ку), 23 Вересня (бі­ля но­во­бу­до­ви по­руч з бу­дин­ком 90Г). Дех­то з квар­таль­ни­ків не­ро­зу­мі­ю­че зни­зу­вав пле­чи­ма, мов­ляв: “Чи не мо­жуть вий­ти на гро­мадсь­кі ро­бо­ти ті, хто сто­їть на об­лі­ку у Цен­трі зай­ня­тос­ті?”

Голови квартальних комітетів [870_650]

На­чаль­ник уп­рав­лін­ня по­о­бі­цяв Ра­ї­сі Ти­та­рен­ко (квартал №3) впли­ну­ти на за­бу­дов­ни­ків по вулиці Бо­го­ду­хівсь­кій, з те­ри­то­рії яких ви­бі­га­ють пси. За­пев­нив також, що об­пи­ля­не гіл­ля на Ко­роб­ко­ва та Під­дуб­но­го заберуть, а доз­во­лу на са­ні­тар­ну об­різ­ку де­рев ні­де бра­ти не пот­ріб­но.

Також Флоренко роз­по­вів про над­зви­чай­ну си­ту­а­цію, яка скла­ла­ся на місь­ко­му са­моп­лин­но­му ко­лек­то­рі та ро­бо­ти, які там про­во­дять­ся. Аз­бес­то­бе­тон­ні тру­би від­жи­ли свій тер­мін екс­плу­а­та­ції і пот­ре­бу­ють пов­ної за­мі­ни. Як по­ка­за­ла під­зем­на ві­де­о­зйом­ка, сис­те­ма во­до­від­ве­ден­ня пе­ре­бу­ває в ава­рій­но­му ста­ні, кош­тів у місь­ко­му бюд­же­ті на но­ві тру­би та ро­бо­ту з їх за­мі­ни не­має, але об­лас­не ке­рів­ниц­тво з над­зви­чай­них си­ту­а­цій не вба­чає в цьо­му ка­тас­тро­фи. На­ра­зі місь­кий го­ло­ва звер­та­єть­ся до Ка­бі­нету Мі­ніс­трів, Фонду ре­гі­о­наль­но­го роз­вит­ку, шу­кає дже­ре­ла фі­нан­су­ван­ня для лік­ві­да­ції ці­єї ава­рії. За йо­го сло­ва­ми, про­їзд цен­траль­ною ву­ли­цею – ду­же не­без­печ­ний і спо­ді­ва­ти­ся на те, що “про­ва­лить­ся хтось, а не я”, не вар­то.

На про­хан­ня Та­ма­ри По­би­ва­нець з першого кварталу пок­лас­ти “ле­жа­чо­го по­лі­цейсь­ко­го” у Зга­рях (нав­про­ти ма­га­зи­ну, бо на пі­шо­хід­ний пе­ре­хід ніх­то з во­ді­їв не зва­жає), за­у­ва­жив, що це – не­мож­ли­во, адже до­ро­га йде під го­ру. Дру­гою при­чи­ною є те, що не всі меш­кан­ці мік­ро­ра­йо­ну по­го­дять­ся на це. Як свід­чить дос­від ву­ли­ці 23 Ве­рес­ня, де ста­ло­ся 2 до­рож­ні при­го­ди, всьо­го за тиж­день піс­ля його встановлення до уп­рав­лін­ня на­дій­шло ко­лек­тив­не звер­нен­ня від гро­ма­ди ву­ли­ці, що­би цей штуч­ний об­ме­жу­ва­ч ру­ху бу­в зрі­за­ний. Ін­фор­ма­ція ж про придбані ка­ме­ри, які фік­су­ва­ти­муть по­ру­шен­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, та вста­нов­лен­ня 24-х но­вих до­дат­ко­вих зна­ків на ву­ли­цях міс­та не зас­по­ко­ї­ла при­сут­ніх: “Во­ни тих зна­ків не ба­чать!”.

Стан­дар­тне шах­райс­тво з но­вим об­лич­чям

Старший ін­спек­тор по­лі­ції Ан­дрій Ярон­ний від­по­вів на чис­лен­ні за­пи­тан­ня го­лів квар­тко­мів. На­чаль­ни­ку від­ді­лу внут­рі­шньої по­лі­ти­ки Во­ло­ди­ми­ро­ві Ди­ко­му, який, заз­ви­чай, го­ло­вує на та­ких зіб­ран­нях, не до­ве­ло­ся пред­став­ля­ти цьо­го пра­во­о­хо­рон­ця – з ба­гать­ма він був зна­йо­мий і дав­но спів­пра­цює.

Полісмен роз­по­вів про над­щіль­ний гра­фік сво­єї зай­ня­тос­ті: охо­ро­на об­’єк­та (міс­ця ава­рії на ко­лек­то­рі), роз­гляд скарг і за­яв, ви­їзд на вик­ли­ки, рей­ди і, на­ос­та­нок, ніч­не чер­гу­ван­ня з ви­яв­лен­ня кра­ді­їв дро­тів з 24-ї до 5-ї ран­ку за ра­ху­нок влас­но­го ча­су. Цим він по­яс­нив, чо­му (іно­ді) го­ло­ва квар­таль­но­го ко­мі­те­ту не мо­же зв’я­за­ти­ся з ним по те­ле­фо­ну. У та­ких ви­пад­ках вар­то те­ле­фо­ну­ва­ти за но­ме­ром “102”, де фік­су­ють­ся усі по­ві­дом­лен­ня. Яронний за­у­ва­жив, що за вик­ли­ком ав­то дер­жав­ної служ­би охо­ро­ни по­вин­не до­їж­джа­ти із ввім­кне­ним зву­ко­вим спец­сиг­на­лом до міс­ця проб­ле­ми всьо­го за 3 хви­ли­ни. Зрозуміло, що в та­ко­му ви­пад­ку во­дій пе­ре­ви­щує швид­кість. Та чи пот­ріб­на бу­де ко­мусь до­по­мо­га че­рез го­ди­ну, пів­то­ри?

Відбуваються пос­тій­ні від­пра­цю­ван­ня щодо роз­пов­сюд­жен­ня нар­ко­ти­ків та са­мо­го­но­ва­рін­ня. Для цьо­го за­лу­ча­ють­ся бій­ці Нац­гвар­дії. Також пра­во­о­хо­ро­нець про­кон­суль­ту­вав, у яко­му фор­ма­ті го­ло­ви квар­та­лів по­вин­ні ви­да­ва­ти ха­рак­те­рис­ти­ки на меш­кан­ців.

Се­ред пер­шо­чер­го­вих проб­лем, що сто­ять на по­ряд­ку ден­но­му міс­це­вої полііцї, – бо­роть­ба з шах­рай­ством, що проц­ві­тає у всіх йо­го про­я­вах. Най­час­ті­ше, це – ви­ма­ган­ня гро­шей по те­ле­фо­ну у ніч­ну по­ру під при­во­дом “пот­ра­пив в ава­рію”, “збив лю­ди­ну” то­що. До того ж, блу­ка­ю­чи міс­том у по­шу­ках обійсть ста­рень­ких, за­їж­джі гас­тро­ле­ри про­по­ну­ють їм об­мін ста­рих со­тен­них ку­пюр на но­ві. Інспектор ак­цен­ту­вав ува­гу при­сут­ніх на то­му, що про всі надзвичайні події на квар­та­лі во­ни по­вин­ні вчас­но ін­фор­му­ва­ти пра­во­о­хо­рон­ців.

– Ми не мо­же­мо зна­ти кож­но­го з десяти ти­сяч меш­кан­ців мік­ро­ра­йо­ну. Та як­би су­сі­ди чи го­ло­ва квар­та­лу по­ві­дом­ля­ли про стрі­ля­ни­ну на ву­ли­ці та на­яв­ність об­рі­за у чо­ло­ві­ка, то, мож­ли­во, вбивс­тва і не ста­ло­ся б, – зазначив Яронний.

На йо­го про­хан­ня, ко­жен квар­таль­ний по­ви­нен про­мо­ні­то­ри­ти неб­ла­го­на­дій­них жи­те­лів мік­ро­ра­йо­ну і на­да­ти ад­ре­си діль­нич­но­му. Наостанок силовик роз­по­вів, як служ­бов­ці міс­це­во­го від­ді­лу по­лі­ції бо­рять­ся із са­мо­го­но­ва­рін­ням. Не­що­дав­но за двома ад­ре­са­ми у Пі­ща­ному ви­лу­чи­ли та­ку кіль­кість нар­ко­тич­но­го зіл­ля, яку за рік не зби­ра­ли в Зо­ло­то­но­ші. Лік­ві­ду­ва­ли нар­коп­ри­тон на Го­го­ля.

– Наш на­чаль­ник, Олек­сандр Ох­рі­мен­ко, вдень і вно­чі на ро­бо­ті – на об­шу­ках, зат­ри­ман­нях, рей­дах, чер­гу­ван­нях. І з нас ви­ма­гає пов­ної від­да­чі, що­би в пе­рі­од ре­фор­му­ван­ня ніх­то із зо­ло­то­ніс­ців не від­чу­вав се­бе не­за­хи­ще­ним, – заз­на­чив він.

За­ре­єс­тро­ва­ний – ще не оз­на­чає, що тут і про­жи­ває

Про ал­го­ритм ви­да­чі до­ві­док про склад сім­’ї роз­по­ві­ла на­чаль­ник Цен­тру на­дан­ня ад­мі­ніс­тра­тив­них пос­луг (ЦНАП), що зна­хо­дить­ся у при­мі­щен­ні БТІ на вулиці Незалежності, Ок­са­на Ве­лич­ко.

Щоб за­по­біг­ти не­до­реч­нос­тям, пов­тор­ній ви­да­чі до­ку­мен­тів, зня­ти нап­ру­гу се­ред лю­дей, очіль­ни­ки квар­та­лів по­вин­ні впи­су­ва­ти пов­ніс­тю пріз­ви­ще, ім’я та по бать­ко­ві осо­би, якій ви­да­ють до­від­ку. До то­го ж, вка­зу­ва­ти наз­ву та но­мер до­ку­мен­та, на ос­но­ві яко­го роб­лять за­пис. Во­на ак­цен­ту­ва­ла ува­гу слу­ха­чів на то­му, щоб во­ни роз­різ­ня­ли по­нят­тя “за­ре­єс­тро­ва­ний” і “фак­тич­но про­жи­ває”, бо іно­ді осо­ба про­пи­са­на за од­ні­єю ад­ре­сою, а про­жи­ває – за зов­сім ін­шою.

– Ко­ли сум­ні­ва­є­те­ся чи не во­ло­ді­є­те дос­то­вір­ною ін­фор­ма­ці­єю, ке­руй­те­ся бу­дин­ко­вою кни­гою. У ра­зі її від­сут­нос­ті, пе­рес­тра­хо­вуй­те­ся, зні­май­те із се­бе від­по­ві­даль­ність і пи­шіть “Зі слів”, – по­ра­ди­ла Величко.

Ці да­ні по­вин­ні 100-від­сот­ко­во від­по­ві­да­ти дій­снос­ті, бо во­ни є пер­шод­же­ре­ла­ми, на ос­но­ві яких по­да­ють­ся зве­ден­ня у міг­ра­цій­ну служ­бу та від­діл ре­єс­тру ви­бор­ців. Со­фія Вер­ви­киш­ка із кварталу №13 поп­ро­си­ла ви­го­то­ви­ти зраз­ки та­ких до­ві­док, щоб лю­дям не до­во­ди­ло­ся по кіль­ка ра­зів кур­су­ва­ти між го­ло­вою квар­та­лу та ЦНА­Пом. Очільник центру за­ру­чи­ла­ся під­трим­кою квар­таль­них, які до­по­мо­жуть об­лі­ку­ва­ти тих гро­ма­дян, кот­рі меш­ка­ють у ба­га­то­по­вер­хів­ках і не ма­ють ні бу­дин­ко­вих книг, ні пе­ча­ток – не об­слу­го­ву­ють­ся при­ват­ним то­ва­рис­твом і не сто­ять на ба­лан­сі в УЖКГ.

Про но­вов­ве­ден­ня у на­ра­ху­ван­ні суб­си­дій роз­по­ві­ла на­чаль­ник від­ді­лу гро­шо­вих вип­лат і ком­пен­са­цій уп­рав­лін­ня пра­ці Іри­на Ко­цар. Ні­би про­дов­жу­ю­чи по­пе­ред­ній вис­туп, во­на за­у­ва­жи­ла, що суб­си­дії на­ра­хо­ву­ють­ся ли­ше на тих, хто фак­тич­но про­жи­ває у до­мо­во­ло­дін­ні. Суб­си­дія на нас­туп­ний рік на­ра­хо­ву­єть­ся ав­то­ма­тич­но, для цьо­го тре­ба влас­ни­кам приватних садиб ли­ше по­­но­ви­ти до­від­ку про склад сім­’ї, на­дав­ши її в то­му мі­ся­ці, в яко­му по­да­валися до­ку­мен­ти для от­ри­ман­ня цьо­го ви­ду дер­жав­ної до­по­мо­ги. За її сло­ва­ми, суб­си­дії на енер­го- і во­до­пос­та­чан­ня збе­рі­га­ють­ся і на літ­ній пе­рі­од, а на­ра­хо­ва­ні кош­ти на га­зо­пос­та­чан­ня дер­жа­ва по­вер­ну­ла у свою каз­ну.

За матеріалами тижневика “Златокрай”